Arvika planerar nytt råd för missbruksfrågor: "Fokusera insatserna mot missbruket"

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun pla­ne­rar för ett nytt råd med fokus på miss­bruks­frå­gor, som till exem­pel alko­hol­miss­bruk, nar­ko­ti­ka­miss­bruk och spelmissbruk.

Hen­rik Axels­son (S), är ord­fö­ran­de för utskot­tet Läran­de och stöd som ska arbe­ta med frågan. 

- Jag tror det är bra om vi kan sam­la de goda kraf­ter­na i sam­häl­let och foku­se­ra insat­ser­na mot miss­bru­ket, säger han i ett pressmeddelande.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har kon­tak­tat Per-Joel Sewe­lén, verk­sam­hets­chef för Läran­de och stöd som för­kla­rar för­de­lar­na med ett missbruksråd: 

- Det blir en bätt­re och enkla­re dia­log mel­lan intres­se­för­e­ning­ar­na och kom­mu­nen, berät­tar han.

Genom miss­bruks­rå­det ska intres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner kun­na vara med och ta del av och påver­ka beslut inom sina respek­ti­ve intresseområden.

- Verk­sam­he­ten har fått i upp­drag att ta fram ett för­slag, så vi är inte rik­tigt där än. Råden är i regel inga besluts­or­gan, för­kla­rar Per-Joel Sewelén.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har ock­så frå­gat Hen­rik Axels­son vad han tyc­ker om missbruksrådet.

Vad är din inställ­ning till att ha ett miss­bruks­råd i Arvika?

- Posi­tiv givet­vis! Det är ju jag som lagt för­sla­get i utskot­tet! Idén fick jag dock när jag läs­te en inter­vju i AN med LP-Stif­tel­sens föreståndare.

Vad är för­de­lar­na med ett råd med fokus på missbruksfrågor?

- Det är många oli­ka aktö­rer som gör saker för miss­bru­ka­re. Om vi sam­las till­sam­mans så får vi ta del av varand­ras insat­ser, ven­ti­le­ra bekym­mer och kanske hjäl­pas åt att hit­ta lösningar. 

Den 3 novem­ber beslu­ta­de utskot­tet Läran­de och stöd om verk­sam­hets­pla­nen för åren 2022–2024, och i den verk­sam­hets­pla­nen finns ett upp­drag om att ta fram ett för­slag på ett råd för miss­bruks­frå­gor. Verk­sam­hets­pla­nen ska beslu­tas i Kom­mun­sty­rel­sen den 16 novem­ber, och sedan kom­mer verk­sam­he­ten Läran­de och stöd bör­ja arbe­ta med frå­gan under 2022.