Nytt konstverk på torget invigt

Nyheter och klipp

Ett nytt konst­verk, "Hän­del­ser vid tor­get" invig­des på sön­da­gen. Konst­ver­ket lig­ger vid tor­get, i anslut­ning till Fågelmannen.

Det nya konst­ver­ket har fram­ställts av konst­nä­ren Ingrid Falk, och består av en skulp­tur före­stäl­lan­de en hand som hål­ler en pen­na. Skulp­tu­ren omges av mark­plat­tor där ord, mening­ar och citat från all­män­he­ten finns infällda. 

Ingrid Falk har arbe­tat uti­från att ver­ket ska rela­te­ra till Arvi­kas torg och Fågelmannen.

- Jag är myc­ket stolt över både upp­drag och resul­tat och hop­pas det ska väc­ka många tan­kar och sam­tal fram­ö­ver i Arvi­ka, säger hon.

All­män­he­ten har fått kom­ma med för­slag på oli­ka tex­ter, citat och mening­ar som ska vara med i konst­ver­ket. Det har ock­så arbe­tats med works­hops under våren, med hög­sta­di­e­e­le­ver via digi­ta­la möten och bild­lek­tio­ner, samt med vux­na med funk­tions­va­ri­a­tio­ner som del­tar i Hälsokul.

1 000 oli­ka för­slag från Arvi­ka­bor i alla åld­rar har kom­mit in till Ingrid Falk, varav 17 valts ut till att vara en del av ver­ket. Alla ord rela­te­rar till oli­ka hän­del­ser vid tor­get och alla är avko­da­de, utan avsändare.

Nedan föl­jer de tex­ter som tagits med i konstverket:

 • Bru­sa hög­re lil­la å
 • Det är jag och Fågelmannen
 • Många duvung­ar häc­kar här
 • Wri­te your own story
 • Hej på Mârten!
 • Han ser musiken
 • Kryp, peng­ar, vatten
 • Go möran
 • …Det luk­tar kålsoppa
 • Först i kön fick en hatt
 • Den som leter…den fin­ner nô anne
 • Skrin av två sor­ter, bar­nen och fisk­må­sar­na vet inga gränser
 • Vin­den bär kär­lek
  Även i motvind
 • Allt är vidöp­pet
  Allt är sammanknutet
 • Vad för ett sken
  Som fal­ler så skä­ran­de
  Att du mås­te skug­ga dig med vingen
 • En kram ä tack­sam å dele
  För båe två får ända hele
 • Vi vil­le ej stö­ra med ord