Grethe vill se bättre anpassning för rörelsehindrade i centrum

Nyheter och klipp

Gret­he Dani­els­son upp­le­ver att anpass­ning­en för rörel­se­hind­ra­de i cent­rum är dålig, och tyc­ker att man bor­de byg­ga fler ram­per vid buti­ker som endast har trap­por och som där­för är svå­ra att kom­ma åt för rörel­se­hind­ra­de personer.

Pro­ble­men har gjort att Gret­he väl­jer att inte åka till Arvika.

- Jag får inte köpt det jag vill ha, för utbu­det blir väl­digt begrän­sat. Och då åker man någon annan­stans, säger hon.

Hon tyc­ker att ram­per är en bra lös­ning för att även per­so­ner med rörel­se­hin­der ska kom­ma åt butiker.

- Ja, det är abso­lut det bäs­ta. För då har man en chans att ta sig in. 

FOTO: SAKEUS BERG.
FOTO: SAKEUS BERG.

Många av de buti­ker Gret­he vill besö­ka kan hon inte ta sig in i på grund av att det inte finns någon ramp. Hon för­kla­rar att det är pro­ble­ma­tiskt för per­so­ner med rul­la­tor eller per­mo­bil, men ock­så för exem­pel­vis barn­vag­nar. Hon tror ock­så att buti­ker­na skul­le tjä­na på en anpass­ning så att fler kun­der kan ta sig in i butikerna.

- Det är ju fler än jag som har rul­la­tor eller är rörel­se­hind­ra­de, säger hon.

Hon jäm­för med Sun­ne där hon tyc­ker att det är myc­ket bätt­re anpas­sat för rörel­se­hind­ra­de med ram­per i inners­tan, och hon tyc­ker att man bor­de byg­ga fler ram­per i Arvi­ka på stäl­len där det finns trap­por och affä­rer som folk kan kom­ma in i.

- Det är bara det att man åker inte hit, eftersom man inte kom­mer in över­allt, säger hon.

Hon har varit i kon­takt med kom­mu­nen tidi­ga­re angå­en­de det­ta, och tror inte att det är svårt att byg­ga ramper.

- Det tror jag inte, utan det är nog bara väl­vil­ja av fas­tig­hets­ä­ga­re, butiksä­ga­re och kom­mun tror jag.

"Alla ska ha samma känsla att komma in i en butik"

Biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör Anna Wik­strand skri­ver i ett mejl att kom­mu­nen har ett lång­sik­tigt arbe­te där man bidrar till anpass­ning­ar i gatu­mil­jön om fas­tig­hets­ä­ga­re eller buti­ker visar intresse.

- Vi har gjort anpass­ning­ar till ett antal butiker/entréer i inners­tan. Ofta behö­ver anpass­ning­ar­na göras inne i butik och där är det fas­tig­hets­ä­ga­rens ansvar att hit­ta tek­nis­ka lös­ning­ar och stå för kost­na­den, skri­ver hon.

Gret­he tyc­ker att buti­ker­na i Arvi­ka bor­de ta kon­takt med kom­mu­nen angå­en­de till­gäng­lig­hets­lös­ning­ar, och hop­pas att det finns enga­ge­ra­de per­so­ner och för­e­ning­ar som hål­ler med.

- För alla ska ha sam­ma käns­la att kom­ma in i en butik, tyc­ker jag.

Biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör Anna Wik­strand för­kla­rar att det i någ­ra fall visat sig svårt att göra anpass­ning­ar i gatu­mil­jön – men att det i de fles­ta fall går att lösa.

- Om vi får in en för­frå­gan så utre­der vi möj­lig­he­ten att bidra från vår sida.