Erica flyttar hem för att arbeta med Arvikas näringsliv

Nyheter och klipp

Eri­ca Öjer­mark Strze­lec­ka flyt­tar hem till Arvi­ka för att arbe­ta som närings­livs­ut­veck­la­re vid Arvi­ka kom­mun. Kom­mu­nen med­de­la­de på tors­da­gen att Eri­ca till­trä­der i mit­ten av februari.

- Det känns extra bra att få göra det i Arvi­ka där jag har mina röt­ter, säger hon.

Eri­ca Öjer­mark Strze­lec­ka kom­mer i mit­ten av feb­ru­a­ri göra Jonas Anders­son säll­skap i rol­len som närings­livs­ut­veck­la­re i kom­mu­nen. Hen­nes senas­te tjänst var som sam­ord­na­re för stu­dent­verk­sam­het vid Stock­holms uni­ver­si­tet. Eri­cas upp­gift som sam­ord­na­re var att sam­ver­ka med stu­den­ter och stöt­ta stu­den­ter­na i deras väg till arbetsmarknaden.

- Jag vill använ­da min erfa­ren­het som pro­jekt­le­da­re, verk­sam­hets­ut­veck­la­re och bro­byg­ga­re för att öka Arvi­kas kon­kur­rens- och attrak­tions­kraft, säger Erica.

Hen­nes meri­ter sträc­ker sig ända bort till USA. Hon har arbe­tat med fund­ra­i­sing (insam­ling) i hög­sko­le­sek­torn och för ide­el­la verk­sam­he­ter i både Sve­ri­ge och USA. Arbe­tet gick ut på att få in medel till utval­da sats­ning­ar och forskningsprojekt.

- A och O är att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per­nas behov och för­ut­sätt­ning­ar för att då kun­na se vil­ka möj­lig­he­ter som finns och akti­vi­te­ter som är ändamålsenliga.

Hon har efter många år som en del av verk­sam­hets­stö­det inom en stor, kom­plex och decent­ra­li­se­rad orga­ni­sa­tion lärt sig vik­ten av att mål­grupp­san­pas­sad, kon­ti­nu­er­lig och effek­tiv kom­mu­ni­ka­tion både internt och externt, skri­ver kommunen.

- Det ska vara lätt att göra rätt och man ska som mot­ta­ga­re kun­na enkelt för­ut­se och för­stå vad man kan få för stöd, hur, och så vida­re, säger Erica.

Biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör Anna Wik­strand säger att det känns bra att ha kun­nat rekry­te­ra Eri­ca Öjer­mark Strzelecka.

- Hon kom­mer in i en tid då vi har goda för­ut­sätt­ning­ar att sat­sa på stö­det till närings­li­vet i Arvi­ka. Att utö­ka möj­lig­he­ter­na för fle­ra före­tag att eta­ble­ra sig samt stöt­ta befint­li­ga är en nyc­kel­frå­ga för Arvi­ka kom­mun och av avgö­ran­de vikt för att sam­häl­let ska växa och utveck­las på ett håll­bart sätt, säger hon.