Flera partiledare har testat positivt för covid-19

Nyheter och klipp

Fle­ra par­ti­le­da­re i sve­ri­ges riks­dag har tes­tat posi­tivt t covid-19. På fre­da­gen kom nyhe­ten att stats­mi­nis­ter Mag­da­le­na Anders­son har tes­tat posi­tivt för covid-19, TT var först med att rap­por­te­ra detta.

Stats­mi­nis­tern tes­ta­de posi­tivt i ett snabb­test. Hon föl­jer alla restrik­tio­ner och kom­mer att utfö­ra sitt arbe­te hemifrån.

Tidi­ga­re har även Annie Lööf och Per Bolund tes­tat posi­tivt för covid-19. Mag­da­le­na Anders­son mår efter omstän­dig­he­ter­na bra, skri­ver hen­nes pressek­re­te­ra­re i en kom­men­tar. Hon ska nu, pre­cis som Annie Lööf och Per Bolund, sät­ta sig i karantän.

Den 12 janu­a­ri hölls en par­ti­le­dar­de­batt i riks­da­gen. Enligt Dani­el Ing­mo, repor­ter på Expres­sen var det inte så många på plats som det bru­kar vara, vil­ket gjor­de det lätt att hål­la avstånd. Det fanns hand­sprit och man upp­ma­na­des att använ­da mun­skydd, men det var ing­et krav.

Det har rap­por­te­rats att det inte spri­ta­des ordent­ligt efter var­je tala­re. För­ra året val­de man att stäl­la in debat­ten på grund av smitt­sprid­ning­en. Enligt Karin Teg­mark Wisell, avdel­nings­chef på Folk­hälso­myn­dig­he­ten så var argu­men­ten att det skul­le fun­ge­ra att ha par­ti­le­dar­de­bat­ten i nulä­get då det är läg­re antal på IVA än för­ra året. Men Karin hade i det­ta ock­så tagit med att det skul­le följt vis­sa åtgärder.

Men trots att det var fär­re på debat­ten än vad det bru­kar vara så har vi nu sett att tre par­ti­le­da­re har tes­tats posi­tivt efter debatten.