Minnebergsskolan vinner första pris i hållbarhetstävling

Nyheter och klipp

Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la Min­ne­bergs­sko­lan, som tog in sina förs­ta ele­ver höst­ter­mi­nen 2021, vin­ner nu förs­ta pris i täv­ling­en Grund­ste­nen som för­e­ning­en för Håll­bart byg­gan­de i Värm­land arran­ge­rar årligen.

Var­je år belö­nar för­e­ning­en ett värm­ländskt bygg­pro­jekt som präg­lats av ovan­ligt goda håll­bar­het­sam­bi­tio­ner. De nomi­ne­ra­de pro­jek­ten är både nybyg­gen och ombygg­na­tio­ner, men de tre fina­lis­ter­na 2021 är alla nybyg­gen. För­u­tom Min­ne­bergs­sko­lan var även Röd­klö­verns för­sko­la i Karl­stad och kvar­ter Gäd­dan i Karl­stad med bland finalisterna.

Arvi­ka­ma­ga­si­net besök­te sko­lan inför höst­ter­mi­nen 2021. Du kan läsa det läng­re repor­ta­get om sko­lan nedan:

Arvi­ka­ma­ga­si­net besök­te Min­ne­bergs­sko­lan inför ter­mins­star­ten hös­ten 2021.

Så här lyder hela moti­ve­ring­en för Minnebergsskolan:

Min­ne­berg­sko­lan är en hög­sta­di­e­sko­la som är anpas­sad uti­från senas­te forsk­ning inom NPF-spekt­rum och utgår från att genom häl­so­sam och inklu­de­ran­de mil­jö för alla, ska­pa rum för lärande.

Det­ta är sär­skilt syn­ligt i plan­lös­ning och färg­sätt­ning men även i val av belys­ning och han­te­ring av ljud. Fyra av sko­lans fem bygg­na­der bil­dar en skyd­dad inner­gård och den upp­del­ning i fle­ra hem­vis­ter som sko­lan har, ger en käns­la av små­ska­lig­het med ökad trygg­hets­käns­la. Det­ta är en hög­sta­di­e­sko­la pla­ce­rad mitt i stan vil­ket gav sto­ra vins­ter för till­gäng­lig­het och möj­lig­het att nytt­ja lokal­tra­fik och övrig infra­struk­tur. Loka­ly­ta kun­de spa­ras då en befint­lig idrotts­hall och bad­hus lig­ger nära och ger sam­ord­nings­vins­ter. Genom sko­lans cen­tra­la pla­ce­ring kan den även använ­das som fri­tids­gård, för uthyr­ning till exter­na akti­vi­te­ter m m, vil­ket är eko­no­miskt för­del­ak­tigt för kom­mu­nen. Den ger även ele­ver­na en plats att vara på även efter sko­lans slut för oli­ka akti­vi­te­ter och som mötes­plats, vil­ket ger en soci­al håll­bar­hets­a­spekt och ett ökat vär­de för hela kommunen.

Bygg­nads­tek­niskt har en betongstom­me använts men med syn­li­ga trä­pe­la­re i matsal/aula, myc­ket syn­ligt trä i inred­ning samt vär­me­be­hand­lat trä i fasad. Kom­mu­nen har haft en vil­ja att byg­ga i trä men har här gjort val att kom­bi­ne­ra mate­ri­a­len, bl a på grund av den tigh­ta tid­pla­nen men även mins­ka kost­na­der för väder­skydd under bygg­tid. Sko­lan är byggd och tänkt att cer­ti­fie­ras som Mil­jö­bygg­nad Silver".