Fotografens bästa tips: Så får du syn på och fotograferar norrsken

Nyheter och klipp

Nat­ten till lör­da­gen syn­tes kraf­tigt norr­sken över Arvi­ka. Foto­gra­fen Remy Brän­de­falk foto­gra­fe­ra­de norr­ske­net från sjön Rac­ken norr om Arvi­ka. Här ger han sina tips på hur man får syn på norr­ske­net, och hur man bär sig åt för att foto­gra­fe­ra det.

– I Arvi­ka har vi en gans­ka bra norr­skens­pe­ri­od. Den sträc­ker sig oftast från slu­tet av augusti till slu­tet av april om det vill sig, berät­tar Remy.

För­u­tom i Arvi­ka har norr­ske­net ock­så synts på and­ra stäl­len runt om i Sve­ri­ge, men Remy menar att det just i Arvi­ka var myc­ket kraftigt.

- Det vi hade i lil­la Arvi­ka var myc­ket kraf­tigt, kanske ett av de abso­lut bäs­ta och mest akti­va under en myc­ket lång tid och där­för unikt, för­kla­rar han.

Strax efter mid­natt nat­ten till lör­da­gen var Remy ute vid sjön Rac­ken och foto­gra­fe­ra­de det kraf­ti­ga norr­ske­net. Han har inte använt kame­ra utan drö­na­re för alla nat­tens bil­der, för­kla­rar han.

- Alla bil­der från i natt är med drö­na­re. Men visst krävs det erfa­ren­het, så jag anser att det till­hör mer avan­ce­rad foto­gra­fe­ring. Sen mås­te man ha en bra kame­ra på drö­na­ren och kun­skap om rätt inställ­ning­ar så klart. Och en drö­na­re som kla­rar hål­la sta­bi­li­tet i luf­ten vid så kal­lad hov­ring eller att hov­ra. Allt­så stå helt stil­la i luften.

Så får du syn på norrsken

Vad har du för tips för att få se norrsken?

- För att få se norr­sken krävs att pro­gno­ser­na är goda och att väd­ret är klart. Man bör upp­sö­ka en mörk plats i rikt­ning mot norr för att få dom opti­ma­la för­hål­lan­de­na. Ett tips är att lad­da ner appen aurora i mobi­len. Den visar och indi­ke­rar när det finns tro­li­ga chan­ser att se norr­ske­net där man befin­ner sig, berät­tar Remy.

Han för­kla­rar att det ock­så finns vis­sa saker som kan stö­ra norr­ske­net, som till­ta­gan­de måne näst innan fullmåne.

- Bor man på väst­lan­det i Nor­ge eller högst upp i Sve­ri­ge är norr­ske­net så starkt att det oftast blir väl­digt syn­ligt ändå. I and­ra delar av lan­det hän­der det att norr­ske­net är myc­ket starkt och aktivt oftast under vinterperioden.

Vad behö­ver man för att foto­gra­fe­ra norr­sken? Vad ska man tän­ka på?

- Att fota norr­sken går att göra både med mobil­ka­me­ra och system­ka­me­ra. Ska man fota med system­ka­me­ra behö­ver man sta­tiv, kame­ra, objek­tiv och för­be­re­da sig att få stå ute kanske under många tim­mar. Man behö­ver stäl­la in sin kame­ra med fokus i manu­ellt läge på oänd­lig skär­pa. Själ­va expo­ne­ring­en som är avtryc­ka­ren som avgör hur länge kame­ran ska vara öppen för att ta bil­den, i kom­bi­na­tion med blän­da­ren får man ofta vari­e­ra bero­en­de på starkt eller svagt norr­sken. Jag bru­kar på min system­ka­me­ra ofta köra på den finas­te blän­da­ren som är 2,8 f. Men är mån­lju­set starkt kanske man får ha 11 på blän­da­ren. Då man tar natt­bil­der mås­te ISO-vär­det vara i balans, vil­ket är ljusstyrkan.

Många faktorer

Det finns många fak­to­rer som spe­lar in, för­kla­rar Remy.

- Avtryc­ka­ren bör stäl­las in med för­dröj­ning så ing­en skak­ning sker i bil­dens tag­ning. Har man ing­en fjärr­kon­troll går det allt­så bra utan. Skär­pan stäl­ler jag all­tid in med hjälp av auto­fo­kus på ett ljus. Har du ing­et ljus så tänd en pann­lam­pa och lys mot ett träd en bit bort. När du auto-foku­se­rat träff­punk­ten kan du stäl­la om till manu­ellt fokus­lä­ge, klart för tagning. 

- Blän­da­ren som jag pra­tat om tidi­ga­re avgör hur myc­ket objek­ti­vet öpp­nar sig kont­ra hur lite. Allt­så 2,8 blir myc­ket öpp­ning och blän­da­re 8 mind­re. Objek­tiv bör helst vara ett mer fast, allt från 50 mm och vida­re upp till vid­vin­kel som exem­pel­vis 15–30 mm och så vida­re. Ett tips är att stå vid en sjö med vy mot norr, det blir ofta fina speg­ling­ar. Vill man få en för­grund i bil­den är det bara fan­ta­sin som sät­ter stopp. Kanske en gam­mal båt, en per­son eller annat objekt. 

- Slut­li­gen kan man skil­ja på syn­ligt norr­sken för ögat kont­ra ett foto­gra­fiskt norr­sken. Kame­ran tar in myc­ket som inte vi all­tid kan se. För mig som vet vad jag ser efter har lät­ta­re att tyda även sva­ga norr­sken. I Arvi­ka har vi en gans­ka bra norr­skens­pe­ri­od. Den sträc­ker sig oftast från slu­tet av augusti till slu­tet av april om det vill sig. Pla­ce­ring av kame­ran är med av vikt som man får med en balans i bil­den mel­lan him­mel och landskap.