Maria Carlssons beslut: Lämnar Arvikapartiet

Nyheter och klipp

Maria Carls­son läm­nar Arvika­par­ti­et. Bak­grun­den till beslu­tet är par­ti­ets ton­lä­ge i insän­da­re som pub­li­ce­rats i Arvi­ka Nyhe­ter den senas­te tiden.

Det bör­ja­de med att Arvika­par­ti­et den 12 janu­a­ri sva­ra­de på en insän­da­re i Arvi­ka Nyhe­ter med rubri­ken "Arvika­par­ti­et, vad vill ni?" av insän­dar­skri­ben­ten "Nyfi­ken". Maria Carls­son upp­lev­de par­ti­ets svar som nedlåtande.

Efter par­ti­ets svar pub­li­ce­ra­des sön­da­gen den 16 janu­a­ri en leda­re i Arvi­ka Nyhe­ter av tid­ning­ens chefre­dak­tör Linus Car­le med rubri­ken "Arvika­par­ti­et behö­ver tän­ka på ton­lä­get". Det fick Maria Carls­son att reagera.

- När Linus Car­le skrev en leda­re om att, Arvika­par­ti­et får nog tän­ka på vil­ken ton ni har om det ska gå bra, så tänk­te jag att men då så då pas­sar vi på att be om ursäkt för att göra om och göra rätt lik­som. Det var inte bara jag som såg att det var ned­lå­tan­de. Och då fick jag till svar att jo men visst kan vi väl be om ursäkt, om det nu behövs, lik­som. Men när den kom så var den ju lik­som inte rik­tigt att man hade för­stått den rik­tigt. Och då kän­de jag att nej, jag kan inte rik­tigt bac­ka det här. Tonen är vik­tig för mig, det hand­lar om tro­vär­dig­het. Att om vi ber and­ra att göra om och göra rätt så mås­te vi själ­va kun­na göra det, vi mås­te kun­na vara arti­ga och trevliga.

"Bra lösning för båda parter"

På mån­da­gen, dagen efter att leda­ren pub­li­ce­rats, sva­ra­de Arvika­par­ti­et i en insän­da­re rubri­ce­rad "Arvika­par­ti­et ber om ursäkt för insän­da­re". När sva­ret pub­li­ce­ra­des på mån­da­gen hade Maria Carls­son bestämt sig för att läm­na partiet. 

- Redan i inled­ning­en blev det lik­som att vi ber om ursäkt, fast vi tyc­ker väl inte egent­li­gen att vi har skäl är vad jag hör. Och jag tyc­ker att vi ska mena det då. Men de är över­ty­gan­de om att det är någon som vill oss illa och inte bara vill veta var vi står. Och jag läs­te det som att, den för­sö­ker fak­tiskt veta vad vi står för, det är sak­frå­gor den frå­gar om. Men det sva­ra­de vi inte på.

Lars-Olof Gävert kom­men­te­rar Maria Carls­sons beslut att läm­na par­ti­et i ett sms till Arvikamagasinet:

- Det finns inte så myc­ket att säga, utan vi öns­kar Maria lyc­ka till i sin poli­tis­ka gär­ning fram­åt. Det här blev en bra lös­ning för båda par­ter, skri­ver han.

Susan­ne Engstad Clar­ke, vice ord­fö­ran­de för Arvika­par­ti­et öns­kar Maria Carls­son lyc­ka till i framtiden.

- Såhär kan det ju bli ibland, att man inte är helt över­ens. Men det är ju någon­ting som är väl­digt vik­tigt, att man litar på varand­ras omdö­men. Och det här ton­lä­get i en insän­da­re som refe­re­ras till, det har ju betts om ursäkt för om det skul­le upp­fat­tas så. Men som sagt kan ton­lä­get både gå upp och ner, som man kom­mu­ni­ce­rar och sådär, säger hon till Arvikamagasinet.

Olika tolkningar

Maria Carls­son för­kla­rar att man inom par­ti­et haft lite oli­ka tolk­ning om hur tonen var.

- De tyck­te väl inte att de var så nega­ti­va som jag upp­le­ver att de var. Jag kän­de att liv och ord mås­te stäm­ma över­ens för mig. Vi kan alla göra fel, men då gör vi om och gör rätt och ber om ursäkt. Det är det vi själ­va har sagt offent­ligt, och då mås­te vi själ­va kun­na göra det, när det blir tokigt, säger hon.

- Vi hade väl oli­ka sätt att se på det där, och då kän­de jag att då bac­kar jag. För jag kan inte stå bakom den tonen.

Maria Carls­son säger att man fort­fa­ran­de är vän­ner och att hon fort­fa­ran­de stöd­jer det man sagt att man ska job­ba för.

- Jag stöd­jer lik­som par­ti­ets strä­van, men som sagt jag kan inte vara med när man väl­jer att ha ett ton­fall där man lik­som går ner i sand­lå­dan är med och kas­tar, när vi säger att vi inte ska göra det. Det behö­ver vara tro­vär­digt, både vårt sätt att sva­ra och det vi säger. Det mås­te stäm­ma över­ens. Men som sagt, det hand­lar om att vi har tol­kat lite oli­ka och om vi inte kan se på sam­ma sätt här, då kän­ner jag att då får jag väl bac­ka. För jag behö­ver kän­na att vi har ett trev­ligt bemötande.

Maria Carlsson. FOTO: PRIVAT.
Maria Carls­son. FOTO: PRIVAT.

Kan du tän­ka dig att gå med i par­ti­et igen i ett sena­re skede?

- Jo, men det är väl klart att det skul­le vara möj­ligt, men eftersom det inte fanns en vil­ja att änd­ra atti­tyd just nu så känns det som att skul­le jag behö­va se att den atti­ty­den har änd­rats. Det har jag inte märkt någon ten­dens till av någon här, Wei­ne för­står ju vad jag menar. Men det ver­kar inte rik­tigt som att de and­ra gör det. Så visst skul­le inte det vara omöj­ligt, men just nu kän­ner jag att slår vi in på den här vägen, då kan inte jag föl­ja med. Så kän­ner jag liksom.

- Sedan tyc­ker jag att det är väl­digt trå­kigt. Det är väl­digt led­samt, för att som sagt. Jag brin­ner ju för de saker som vi har pra­tat om. Jag vill ju ha den här för­änd­ring­en som Arvika­par­ti­et vill. Så där­för så hop­pas jag givet­vis att kun­na få sam­ar­be­ta om inte annat. Och sedan beror det på hur de väl­jer att utta­la sig fram­ö­ver givet­vis. Det har ju med det att göra, att man väl­jer att lyss­na och ha en ödmju­ka­re ton­fall. Det är väl där jag är.

"Vi respekterar ju att det kunde uppfattas så"

- Det är inte all­tid man kom­mer över­ens och då får man ju respek­te­ra varand­ras val. Och det är ju bra tid nu att kanske flyt­ta på sig, så att det inte blir för sent i pro­ces­ser­na här, i val­pro­ces­ser och så, säger Susan­ne Engstad Clarke

Ton­lä­get som hän­vi­sas till, är det något ni tänkt på?

- Vi respek­te­rar ju att det kun­de upp­fat­tas så, men det har ju betts om ursäkt för ifall det skul­le vara så. Men som sagt det är lite oli­ka hur det kanske upp­fat­tas, men jag tyc­ker att det är natur­ligt att när någon har tagit illa där­vid sig så ber man om ursäkt. Man kan ju inte göra mer än det, och det är ju väl­digt enkelt att be om ursäkt, om det skul­le ha upp­fat­tats så. Ock­så chefre­dak­tö­ren för Arvi­ka Nyhe­ter kän­de ju ock­så det då, så det har vi respekt för. Men det bads ju om ursäkt direkt där, säger hon.

Susanne Engstad Clarke. FOTO: PRIVAT.
Susan­ne Engstad Clar­ke. FOTO: PRIVAT.

Beslu­tet kom­mer inte påver­ka Arvika­par­ti­ets poli­tik fram­ö­ver, säger Susan­ne Engstad Clarke.

- Vi har ett väl­digt starkt par­ti­pro­gram och vi är redigt foku­se­ra­de på vårt upp­drag, och vårt gemen­sam­ma mål. Så vi hål­ler ju på och trap­par upp mot sep­tem­ber nu. Så det kom­mer inte påver­ka oss så, det tror jag inte.

Har du något mer att tilläg­ga om situ­a­tio­nen och tiden framåt?

- Nämen allt­så, vi har det gans­ka bra i vår grupp och vi tror att det här var Mari­as val, att hon går åt sidan här. Och om hon blir erbju­den ett annat par­ti, abso­lut lyc­ka till, så är det. Men det vik­ti­ga är ju att man litar på varand­ras omdö­me och så. Och det sak­na­des väl det då och då får man gå vida­re helt enkelt. Men det är ju hen­nes val här.


LÄS MER: Engstad Clar­ke läm­nar KD – går med i Arvikapartiet

LÄS MER: Nystar­ta­de Arvika­par­ti­et går till val som oppo­si­tion – "Vill utma­na etablissemanget"