Förskolan Båten stänger på grund av personalbrist

Nyheter och klipp

Under tis­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att man beslu­tat i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land att för­sko­lan Båten i Arvi­ka ska stänga under vec­ka 3 på grund av personalbrist. 

Berör­da vård­nads­ha­va­re har bli­vit infor­me­ra­de om det­ta. De vård­nads­ha­va­re som har sam­hällsvik­ti­ga tjäns­ter kom­mer att kun­na läm­na sina barn på förskolan.

En ny bedöm­ning kom­mer att göras på fre­dag den 21 janu­a­ri om vad som gäl­ler för vec­ka 4.