Förskolan Båten öppnar igen

Nyheter och klipp

För­sko­lan Båten, som tidi­ga­re i vec­kan tving­a­des stänga på grund av per­so­nal­brist, kom­mer att öpp­na upp igen från och med mån­da­gen den 24 januari. 

Det var under tis­da­gen den 18 janu­a­ri som Kom­mun­sty­rel­sens utskott för Läran­de och stöd, i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land, med­de­la­de att för­sko­lan Båten skul­le stäng­as. Beslu­tet gäll­de res­ten av vec­ka 3 och orsa­ken upp­gavs vara brist på personal.

En ny bedöm­ning gjor­des under fre­da­gen den 21 janu­a­ri och det beslu­ta­des att för­sko­lan åter skul­le öpp­nas. Berör­da vård­nads­ha­va­re har bli­vit infor­me­ra­de om att för­sko­lan öpp­nar igen.