Textila skulpturer möter abstrakt måleri på Rackstadmuseet – premiär för "Gradience"

Nyheter och klipp

Idag lör­dag 221 öpp­nar den nya utställ­ning­en "Gra­di­ence" av Ylva Carl­gren och Char­lot­te Walen­tin på Rack­stad­mu­se­et i Arvi­ka. Utställ­ning­en beskrivs som ett konst­när­ligt möte präg­lat av ömhet, respekt och kun­skap för de mate­ri­al som konst­nä­rer­na använt sig av i sitt skapande.

Mal­mö­ba­se­ra­de Char­lot­te Walen­tin visar upp ett urval av tex­ti­la skulp­tu­rer bestå­en­de av can­va­s­tyg, ett mate­ri­al som tra­di­tio­nellt sett för­knip­pas med måle­ri. I den nya utställ­ning­en "Gra­di­ence" har konst­nä­ren valt att utfors­ka mate­ri­a­lets mer tre­di­men­sio­nel­la egenskaper. 

Char­lot­te Walen­tins verk "Fold 8" – Tusch på can­vas. FOTO: Rackstadmuseet.

Konst­nä­ren Ylva Carl­gren, base­rad i Stock­holm, ska­par abstrak­ta mål­ning­ar i akva­rell tek­nik. Carl­gren slog ige­nom som konst­när för unge­fär sju år sedan med sina hyper­re­a­lis­tis­ka akva­rell­mål­ning­ar av exklu­si­va läpp­stift och parfymflaskor.