Nya Arvikabandet: "Vi har väldigt kul tillsammans, det är det som förenar oss"

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­ar rock­ban­det Kick­stiff.

Band­med­lem­mar­na består av Pon­tus Eriks­son, sång­a­re och basist, David Svens­ke, trum­mor, Wil­li­am Hult Nils­son, gitar­rist och Oscar Lar­s­son, gitarrist.

Pon­tus, Wil­li­am och David går alla and­ra året på Ing­esunds folk­hög­sko­la i Arvi­ka. Pon­tus och Wil­li­am går inrikt­ning Ensemb­le och David går stu­di­o­tek­nik. Det var på folk­hög­sko­lan de bestäm­de sig för att star­ta ett band. Oskar blev för­frå­gad om att vara med i ban­det då han kän­ner Pon­tus sedan tidi­ga­re. De är influ­e­ra­de av ACDC och Sta­tus Quo, något man kan höra i deras nya sing­el "Keep going" som nyli­gen släpp­tes på Spo­ti­fy och Youtube.

Arvi­ka­ma­ga­si­net inter­vju­a­de ban­det och frå­ga­de om det kom­mer någ­ra nya låtar, och det lät som att det fanns idéer som det job­bas på.

- Vi för­sö­ker göra typ lika myc­ket när vi gör en låt. Men Wil­li­am gjor­de den förs­ta låten, säger Pon­tus Eriks­son och ber Wil­li­am berätta.

Wil­li­am Hult Nils­son berät­tar att han skrev den förs­ta låten i käl­la­ren på skolan.

- Det bör­ja­de med att jag satt och spe­la­de på gitar­ren till­sam­mans med Pon­tus som satt vid trum­mor­na och fick fram lite som alla tyck­te lät bra och alla vil­le byg­ga vida­re på det. Sedan gick det väl en vec­ka, sedan skrev jag den på en dag och en kväll. Jag skrev först musi­ken sedan impro­vi­se­ra­de jag fram texten.

Wil­li­am lyc­ka­des få ihop låten fort, menar de and­ra band­med­lem­mar­na, som åter­kom­man­de sva­rar sam­ma saker och ibland till och med sam­ti­digt under inter­vjun. Det gjor­de de bland annat på frå­gan om hur de kom på nam­net Kickstiff.

De skrat­tar högt och Pon­tus säger då till Wil­li­am; "Ta det du".

Wil­li­am berät­tar att allt bör­ja­de med att de vid en spel­ning fick frå­gan om vad ban­det het­te, så att de skul­le kun­na göra reklam för deras kom­man­de spel­ning. De hade först ett namn som visa­de sig vara upp­ta­get, så vid ett till­fäl­le hade de sut­tit och chat­tat med varand­ra i en gruppchatt om oli­ka ord som de gillade.

 – Det blev säkert minst hund­ra ord, säger William.

De la sedan ihop två ord som de bestämt sig för. Men de var inte helt säk­ra först i hur de tyck­te om de nyska­pa­de nam­net. Så när de fick frå­gan om vad ban­det berät­tar Pon­tus att det var Wil­li­am som tog upp nam­net igen.

- Och vi var alla över­ens att vi kör på det, så blev det så, säger han.

Det som för­e­nar Kick­stiff-grup­pen är roc­ken, och de berät­tar att de har roligt till­sam­mans och att det ald­rig blir tjafs. De är ock­så över­ens om att alla ska få vara med och bestäm­ma lika mycket.

- Vi har väl­digt kul till­sam­mans, det är det som för­e­nar oss, säger David Svenske.

David Svenske. FOTO: PRESSBILD/PETER NILSSON.
"Vi har väl­digt kul till­sam­mans, det är det som för­e­nar oss", säger David Svens­ke.
FOTO: PRESSBILD/PETER NILSSON.

Det har varit lite svårt för Kick­stiff att få spel­ning­ar nu under coro­na­pan­de­min, men de läg­ger sitt störs­ta fokus just nu på att skri­va mer musik. Sam­ti­digt finns intres­set för fler spelningar.

- Det finns even­tu­ellt en spel­ning på gång, fli­kar Oskar in. Men ing­et som helt är spi­kat än.

Vad har ni för dröm­mar och mål?

- Att bli störst, sva­rar de.

- Dröm­men är ock­så att få fort­sät­ta spe­la till­sam­mans, vi har så otro­ligt kul. Ett mål är ock­så att vi får utveck­las till­sam­mans för det gör vi, vi utveck­las hela tiden, säger David.