Genomgång av hårt kritiserade Arvika-Eda överförmyndarnämnd färdigställd

Nyheter och klipp

Under fle­ra års tid har Arvi­ka-Eda över­för­myn­dar­nämnd fått mot­ta all­var­lig kri­tik av Läns­sty­rel­sen, vil­ket lett till att Läns­sty­rel­sen under 2020 tog beslu­tet att påbör­ja en sys­te­ma­tisk genom­gång av samt­li­ga akter som hand­lagts före 2016. Genom­gång­en är nu fär­dig­ställd, skri­ver Arvi­ka Kom­mun i ett pressmeddelande..

Det som har gåtts ige­nom är alla för­val­tar­skaps­ä­ren­den och alla god­man­skaps­ä­ren­den där en anhö­rig är god man, samt­li­ga påbör­ja­de före 2016. Genom­lys­ning­en av akter­na genom­för­des av en extern resurs med lång erfa­ren­het av över­för­myn­dar­verk­sam­het. Arbe­tet har kon­ti­nu­er­ligt del­gi­vits Läns­sty­rel­sen, som har följt arbetsprocessen. 

Det har även tagits fram en sam­man­ställ­ning av de åtgär­der som vid­ta­gits i sam­band med genom­gång­en av akter­na. Nämn­den har kom­mit fram till att fel­ak­tig­he­ter huvud­sak­li­gen fun­nits i de akter som till­kom­mit före 2015 samt att över­sy­nen bidra­git till att ska­pa ord­ning i de akter som gåtts ige­nom. Resul­ta­tet av genom­gång­en har till stor del visat på fel­ak­tig­he­ter av mind­re all­var­lig karak­tär. I någ­ra få ären­den ska fel ha upp­täckts som med­fört att enskild lidit eko­no­misk för­lust. Fel­ak­tig­he­ter­na i des­sa ären­den ska ha rät­tats till av nämn­den. I de fal­len har det rört sig om två ären­den som inne­bu­rit åter­be­tal­ning av fel­ak­ti­ga arvo­den samt ett som inne­bu­rit åter­be­tal­ning av gåva. 

Bakgrund

Hös­ten 2018 upp­da­ga­des miss­för­hål­lan­den inom över­för­myn­dar­nämn­den i Arvi­ka och Eda och gäll­de bland annat att huvud­män som för­lo­rat peng­ar och arvslot­ter, samt att års­re­do­vis­ning­ar ute­bli­vit. Där­ef­ter har Läns­sty­rel­sen vid upp­re­pa­de till­fäl­len kom­mit med all­var­lig kri­tik mot nämn­den efter att fler fall granskats. 

Bland annat har det fram­kom­mit att en hand­läg­ga­re tagit beslut om ett arv, trots att en hand­läg­ga­re inte har rätt att läg­ga sig i enskil­da frå­gor. I det fal­let exklu­de­ra­des huvud­man­nen ur ett tes­ta­men­te. I ett annat fall har en för­myn­da­re lånat och ploc­kat ut totalt 100 000 från sitt barns kon­to, vil­ket god­kän­des av hand­läg­ga­re. I ytter­li­ga­re ett fall har en god man med god­kän­nan­de från över­för­myn­dar­hand­läg­ga­re lånat sam­man­lagt omkring en halv mil­jon kro­nor av sitt syskon. 

Eftersom över­för­myn­dar­nämn­der­na i Eda och Arvi­ka haft sam­ma hand­läg­ga­re kun­de Läns­sty­rel­sen i Dalar­na hit­ta fel även i ären­den från Eda. Nume­ra är nämn­der­na sam­man­slag­na till en och samma.


Fakta

Indi­vi­der som på grund av sjuk­dom, funk­tions­hin­der eller and­ra omstän­dig­he­ter inte har möj­lig­het att själv beva­ka sin rätt, för­val­ta sin egen­dom eller sör­ja för sin per­son kan bevil­jas en god man, en för­myn­da­re eller en förvaltare.

Den­ne ska fun­ge­ra som ett rätts­ligt skydd för per­so­nen. Arbe­tet kan se oli­ka ut bero­en­de på vil­ka hjälp­be­hov per­so­nen i frå­ga har. När det hand­lar om lag­stift­ning är det för­äld­ra­bal­ken som gäller. 

Kom­mu­nens Över­för­myn­dar­nämnd har i upp­drag att se till att gode män, för­val­ta­re och för­myn­da­re utför sitt upp­drag på ett kor­rekt sätt.