Secondhandbutiken med mer än ett välgörande ändamål

Nyheter och klipp

Tidigt i decem­ber i fjol slog Arvi­kas senas­te second hand-butik upp por­tar­na för arvi­ka­bor­na – PMU Second Hand. Buti­ken tog då över Erik­shjäl­pens gam­la loka­ler på Rosen­dals­vä­gen. Arvi­ka­ma­ga­si­net tog ett snack med butiks­che­fen om begag­na­de varor i nyskick, gemen­skap och års­ti­dens godas­te fika.

PMU Second Hand drivs i sam­ar­be­te med LP-kon­tak­ten i Arvi­ka, en verk­sam­het som hjäl­per män­ni­skor i utsat­ta livs­för­hål­lan­den med insat­ser av vård och soci­al omsorg.  Det inne­bär att hälf­ten av för­sälj­nings­vins­ten från buti­ken går till LP-kon­tak­tens arbe­te. Res­ten går till PMU:s bistånds­ar­be­te run­tom i värl­den. Nu har buti­ken varit öppen i unge­fär sju vec­kor.  Tony Åström, butiks­chef, är nöjd med den förs­ta tiden sedan öppning. 

- Det har gått väl­digt bra, jag är nöjd! I alla fall uti­från omstän­dig­he­ter­na, tilläg­ger Tony. 

Buti­ken har, enligt Tony, haft en jämn ström av kun­der, men de mär­ker trots allt av vis­sa tec­ken på coro­na­pan­de­min, som till viss del fort­fa­ran­de präg­lar sam­häl­let.  För­u­tom att de i buti­ken ser till att hål­la avstånd och spri­ta hän­der­na har de märkt av en minsk­ning av en viss kund­grupp: norr­män­nen. 

- Innan, när buti­ken fort­fa­ran­de var Erik­shjäl­pen, var här myc­ket nors­ka kun­der. Det märks att de har bli­vit fär­re, man hör inte lika ofta att det pra­tas nors­ka i butiken. 

I PMU:s second­hand­bu­tik kan den fynd­sug­na hit­ta allt från möb­ler, tav­lor, hus­ge­råd och böc­ker till klä­der, lek­sa­ker, fri­tids­pro­duk­ter och tek­nik­pry­lar. Alla de varor som säljs är från bör­jan gåvor som skänkts till buti­ken av pri­vat­per­so­ner eller före­tag. En del av varor­na är i nyskick och har till och med fort­fa­ran­de den gam­la prislap­pen kvar. 

- Det finns rik­tigt fina klä­der i buti­ken, myc­ket är nytt och oan­vänt, berät­tar Tony. Vi har vis­sa sam­ar­be­ten med buti­ker som ren­sar från lager så det är ibland helt nypro­du­ce­rat, till exem­pel fick vi in fina arbets­klä­der som ett lager vil­le bli av med.

Gåvo­in­ta­get har mins­kat lite på sisto­ne, även om det blev en viss ökning efter jul, då en hel del oöns­ka­de jul­klap­par tro­ligt­vis läm­na­des in. Antag­li­gen hand­lar det om års­ti­den, tror Tony, och påpe­kar att buti­ken all­tid är myc­ket tack­sam för gåvo­in­läm­ning. Utö­ver för­sälj­ning­en av saker har buti­ken ock­så ett eget café med hem­ma­gjor­da god­sa­ker. Här kan den hung­ri­ge köpa sig ett bak­verk eller en matig smörgås.

- Det är volon­tä­rer som bakar det som säljs, ofta pen­sio­nä­rer som vill bidra med något. Vi har till exem­pel en med­hjäl­pa­re som varit både kock och kon­di­tor, han brin­ner för att hjäl­pa till och bidra till att göra det bätt­re för utsat­ta barn. 

Enligt Tony är kun­der­na märk­bart tröt­ta på pan­de­min och på restrik­tio­ner­na som gjort att många blir sit­tan­de hemma. 

- Det märks att det upp­skat­tas att vi har fika, folk kom­mer och sät­ter sig och pra­tar och umgås i stäl­let för att vara ensam­ma hem­ma i en tom lägenhet. 

Just nu har buti­kens café lagt till sem­lor på menyn. Det är det godas­te de säl­jer för till­fäl­let, enligt Tony själv som har just sem­lan som per­son­lig favorit: 

- Jag köper oftast två sem­lor om dagen. Jag bru­kar köpa en under dagen och sen vid stäng­ning köper jag en och tar med hem! berät­tar Tony med ett skratt. 

Men det är inte bara kun­der­na som loc­kas av det soci­a­la sam­man­hang som buti­ken erbju­der. Buti­ken har många volon­tä­rer i oli­ka åld­rar som av oli­ka anled­ning­ar är där och bidrar. Även de, tror Tony, upp­skat­tar den gemen­skap som det inne­bär att del­ta i buti­kens arbe­te. Volon­tär­ar­be­tet kan till exem­pel vara ett väl­digt vär­de­fullt sam­man­hang för den som annars kanske skul­le ha spen­de­rat sin dag på en park­bänk, menar Tony, och påpe­kar att volon­tä­rer­na inte får betalt.

- Det bety­der ändå så otro­ligt myc­ket för vis­sa att kun­na säga att man har ett jobb.

Det bäs­ta med att arbe­ta på PMU, tyc­ker Tony, är att folk mår bra och med hjälp av buti­ken får en sys­sel­sätt­ning som är menings­full. Bland annat får nysvens­kar som arbe­tar i buti­ken en chans att öva på språ­ket och pra­ta med and­ra som pra­tar fly­tan­de svens­ka. Volon­tär­ar­be­tet öpp­nar ock­så upp för möj­lig­he­ter till åldersö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten, säger Tony som tyc­ker att ung­do­mar­na kan få ut myc­ket av mötet med de äld­re, men påpe­kar ock­så att de äld­re inte ska glöm­ma att de ock­så kan lära av de yng­re generationerna. 

- Alla ska kän­na del­ak­tig­het. Jag bru­kar säga till de äld­re att nu får vi lyss­na på ung­do­mar­na, vi ska inte all­tid tala om för dem hur de ska göra, utan lyss­na på dem också.


Externa länkar

För mer infor­ma­tion om buti­ken och PMU:s verk­sam­het, besök deras hem­si­da på https://pmu.se/. För infor­ma­tion om LP-verk­sam­he­ten, besök hem­si­dan på https://www.lp-verksamheten.se/.