Vaccinationshelg i Arvika

Nyheter och klipp

Den 29–30 janu­a­ri är det vac­ci­na­tions­helg i Arvi­ka och res­ten av Regi­on Värm­land. Under lör­da­gen och sön­da­gen kom­mer alla vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar i Värm­land att hål­la extraöp­pet.  I Arvi­ka sker vac­ci­na­tio­nen på sjuk­hu­set, på Rack­sta­vä­gen 2.

Den som är 18 år eller äld­re och sedan tidi­ga­re vac­ci­ne­rad med två doser kan boka tid för påfyll­nads­dos. Den som vill ha en påfyll­nads­dos kan allt­så inte kom­ma på drop-in. Det ska ha gått minst fem måna­der sedan du fick din and­ra dos. 

Den som inte har vac­ci­ne­rat sig men öns­kar få sin förs­ta dos kan anting­en boka tid eller kom­ma på drop-in under hel­gen. För att få vac­ci­ne­ra sig ska man ha fyllt 12 år. Den som är under 16 år behö­ver ha med sig en ifylld sam­tyc­kes­blan­kett. Vac­ci­na­tio­nen är gratis. 

Bok­ning sker genom webb­plat­sen 1177.se där man log­gar in och använ­der e‑tjänsterna. Om man inte kan log­ga in till e‑tjänsterna för att boka tid kan man även ringa och göra en bok­ning. Tele­fon­num­ret för bok­ning är 010–831 80 70, tele­fon­tid var­da­gar kloc­kan 08.00–16.00.

Kom ihåg:

  • Du behö­ver ta med dig legi­ti­ma­tion när du ska vac­ci­ne­ra dig. Om du är under 16 år även en ifylld samtyckesblankett.
  • Det är bra att ha på sig klä­der som gör det enkelt att kom­ma åt över­ar­men vid en vac­ci­na­tion. Till exem­pel en kortär­mad tröja.
  • Und­vik träng­sel i sam­band med vac­ci­na­tio­nen. Kom till vac­ci­na­tio­nen vid utsatt tid och inte långt i förväg.

Mer information

Hel­gens öppet­ti­der för vac­ci­na­tion på sjuk­hu­set i Arvika:

  • Lör­dag 29 janu­a­ri, kloc­kan 9.00–16.00, lunch­stängt 12.00–13.00
  • Sön­dag 30 janu­a­ri, kloc­kan 9.00–16.00, lunch­stängt 12.00–13.00

På 1177.se hit­tar du all infor­ma­tion om vac­ci­na­tions­hel­gen.
https://1177.se/varmland/vaccinationshelg (svens­ka)
https://www.1177.se/Varmland/vaccination-weekend/ (eng­els­ka)