Ansträngd situation inom vård och omsorg – kommunen söker extrapersonal

Nyheter och klipp

Situ­a­tio­nen inom Vård och omsorg i Arvi­ka kom­mun är ansträngd och det råder hög från­va­ro bland både med­ar­be­ta­re och vikarier.

Arvi­ka kom­mun skri­ver på sin hem­si­dan att pan­de­min och den snab­ba smitt­sprid­ning­en leder till den ansträng­da situ­a­tio­nen och att man behö­ver mobi­li­se­ra sig till­fäl­ligt för att kun­na till­go­do­se vård­be­ho­vet hos brukare.

Kom­mu­nen behö­ver hjälp inom hela vård- och omsorgs­om­rå­det, det vill säga hem­tjänst, sär­skilt boen­de och LSS. Det råder även brist på per­so­nal inom häl­so- och sjuk­vård, skri­ver kommunen.

- Vi söker i förs­ta hand dig som har viss erfa­ren­het och vill bli tim­vi­ka­rie inom vård och omsorg. Men vi behö­ver ock­så dig som kan hjäl­pa till med en till­fäl­lig insats, även om du sak­nar erfa­ren­het av vård­ar­be­te, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.