Svår personalbrist inom förskolan – drygt 100 frånvarande senaste veckan

Nyheter och klipp

Situ­a­tio­nen inom för­sko­lan i Arvi­ka är svår. Cir­ka en tred­je­del av per­so­na­len har varit från­va­ran­de den senas­te vec­kan. För att kla­ra av bris­ten på per­so­nal har en för­sko­la nu stängt och and­ra kor­tat öppet­ti­der­na. Man har dess­utom tagit in extra­per­so­nal i form av lära­re från musikskolan.

- Vi har hög från­va­ro i för­sko­lan, både per­so­nal och barn är sju­ka, berät­tar Eli­sa­bet Björ­klund, för­sko­le­chef vid Arvi­ka kommun.

För­sko­lan Rinn­bac­ken i Mangskog hål­ler sedan i mån­dags stängt på grund av per­so­nal­brist. Övri­ga för­sko­lor är öpp­na men en del för­sko­lor har kor­tat sitt öppet­hål­lan­de till­fäl­ligt för att få per­so­na­len att räc­ka till, berät­tar Björklund.

- Läget kan fort änd­ra sig och vi får vara bered­da på att vi kan få svå­rig­he­ter att beman­na en del för­sko­lor, det gäl­ler främst små enhe­ter med 1 – 2 avdel­ning­ar där man är fär­re per­so­nal, som kan dela upp dagen mel­lan sig.

Drygt 100 av för­sko­lans per­so­nal har varit från­va­ran­de den senas­te veckan.

- En del har covid, and­ra vän­tar på provsvar, någ­ra är i hem­ka­ran­tän och ytter­li­ga­re någ­ra vab­bar eller är från­va­ran­de av and­ra anled­ning­ar. Eftersom vi har drygt 300 anställ­da inne­bär det att cir­ka en tred­je­del av per­so­na­len är från­va­ran­de, skri­ver Björklund.

Lånar in lärare från musikskolan

På grund av bris­ten på per­so­nal har man fått låna in ett antal lära­re från musik­sko­lan, vil­ket resul­te­rat i inställ­da lek­tio­ner. Lärar­na går in och arbe­tar till­sam­mans med ordi­na­rie peda­go­ger och man använ­der sig ock­så av spe­ci­al­pe­da­go­ger för arbe­te i barn­grupp, berät­tar Eli­sa­bet Björklund.

Malin Linell, kul­tur­sko­le­chef i Arvi­ka bekräf­tar att någ­ra lära­re är ute och job­bar i förskolan.

- Det­ta för att man inte ska behö­va stänga ner så många för­sko­lor. Där hand­lar det om att pri­o­ri­te­ra sam­hällsvik­ti­ga verk­sam­he­ter. När det är aktu­ellt får vi frå­gan med kort var­sel och då blir lek­tio­ner­na för den lära­ren på musik­sko­lan inställda.

Man mär­ker den öka­de smitt­sprid­ning­en fram­förallt genom att många ele­ver är från­va­ran­de, och man har ock­så någ­ra lära­re som är hem­ma, enligt Linell.

- Vi har sen ter­mins­start avvak­tat med att star­ta upp grup­per och orkest­rar och där vän­tar vi lite till innan det får dra igång. Den enskil­da under­vis­ning­en går som van­ligt, fast vis­sa lära­re har ploc­kat till­ba­ka plex­iskär­mar­na i under­vis­nings­rum­men igen. En del ele­ver öns­kar fjär­r­un­der­vis­ning via Goog­le­Me­et och då har vi det.

Eli­sa­beth Björ­klund berät­tar att någ­ra reko­to­rer gått ut med en väd­jan till vård­nads­ha­va­re om att hål­la barn hem­ma om man har möjlighet.

- Men jag vill poäng­te­ra att vi kan ald­rig hind­ra vård­nads­ha­va­re att läm­na sina barn i för­sko­lan, de som har sam­hällsvik­ti­ga arbe­ten ska all­tid pri­o­ri­te­ras, men även övri­ga som har behov hjäl­per vi till att ord­na för, anting­en vid ordi­na­rie för­sko­la eller vid en annan förskola.