Rekordmånga coronasmittade i Arvika och Eda – för tredje veckan i rad

Nyheter och klipp

Covid­smit­tan fort­sät­ter att öka i både Arvi­ka och Eda kom­mun, det visar Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik. För tred­je vec­kan i rad har rekord­många nya sjuk­doms­fall av covid-19 inrap­por­te­rats i de båda kommunerna.

Hela 937 fall av covid-19 kun­de bekräf­tas i Arvi­ka kom­mun under vec­ka 4. Det är en ökning med 478 fall jäm­fört med vec­kan dess­förin­nan, vil­ket inne­bär att siff­ran sti­git med näs­tan 100 pro­cent. I Eda kom­mun låg siff­ran på 162 nya covid­sju­ka unde vec­ka 4, vil­ket är en ökning med 18 fall från vec­kan före. Vec­kan innan kon­sta­te­ra­des 144 fall i Eda.

De tre senas­te vec­kor­na har rekord­många fall av viru­set kon­sta­te­rats i både Arvi­ka och Eda kom­mun. Först vec­ka 2, sedan slogs rekor­det igen vec­ka 3 och för­ra vec­kan, vec­ka 4, slogs allt­så rekor­det igen med sam­man­lagt 1099 fall i kommunerna.

Totalt har 4205 fall av viru­set kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun under pan­de­min. I Eda är mot­sva­ran­de siff­ra 1048.

Läs alla nyhe­ter och sta­tistik om coro­na­vi­ru­set här.