Restriktionerna slopas 9 februari

Nyheter och klipp

Mer­par­ten av restrik­tio­ner­na i sam­häl­let tas bort den 9 feb­ru­a­ri.

Bland annat kom­mer kra­ven på del­tagar­tak och and­ra del­tag­ar­be­gräns­ning­ar att tas bort. Även krav på avstånd mel­lan säll­skap, stor­lek på säll­skap och möj­lig­he­ten att stäl­la krav på vac­ci­na­tions­be­vis kom­mer att försvinna.

I ett press­med­de­lan­de fram­går att rege­ring­en till­sam­mans med Folk­hälso­myn­dig­he­ten har gjort bedöm­ning­en att läget är till­räck­ligt sta­bilt för att en avveck­ling av smitt­skydds­åt­gär­der­na i sam­häl­let ska kun­na inle­das. Som skäl anges bland annat att omikron ger lind­ri­ga­re sjuk­dom än tidi­ga­re vari­an­ter, att belast­ning­en på vår­den är mind­re och att de fles­ta i risk­grup­per­na har fått vac­cin­dos tre.

Avveck­ling­en av smitt­skydds­åt­gär­der­na kom­mer att genom­fö­ras i två steg, varav det förs­ta tas nu den 9 feb­ru­a­ri. Steg 2 vän­tas äga rum den 1 april 2022. 

Se lis­tan nedan för detal­jer kring restrik­tio­ner­na som kom­mer att avveck­las från och med den 9 feb­ru­a­ri 2022.

  • All­män­na sam­man­koms­ter och offent­li­ga till­ställ­ning­ar: del­tagar­tak, krav på avstånd mel­lan säll­skap och stor­lek på säll­skap, och möj­lig­he­ten att stäl­la krav på vac­ci­na­tions­be­vis tas bort.
  • Ser­ve­rings­stäl­len: begräns­ning­ar av säll­ska­pets stor­lek samt krav på avstånd och stäng­nings­tid tas bort.
  • Mäs­sor: del­tagar­tak, kvadrat­me­ter­be­gräns­ning­ar och krav på vac­ci­na­tions­be­vis tas bort.
  • Han­dels­plat­ser och plat­ser för kul­tur och fri­tids­verk­sam­het: kvadrat­me­ter­be­gräns­ning­ar tas bort.
  • Lång­vä­ga kol­lek­tiv­tra­fik: Krav på sit­tan­de rese­nä­rer och mun­skydd vid träng­sel eller om man ej kan hål­la avstånd tas bort.
  • Pri­va­ta sam­man­koms­ter i t.ex. hyr­da loka­ler: del­tagar­tak tas bort.
  • Cuper, täv­ling­ar eller stör­re akti­vi­te­ter inom­hus: Ej läng­re avrå­dan från att ord­na eller del­ta i dessa.
  • Soci­a­la sam­man­koms­ter: Rådet att avstå stör­re soci­a­la sam­man­hang tas bort.