Nomineringar till årets kommunpris öppna

Nyheter och klipp

Var­je år delas Arvi­ka kom­mun­pris ut till en eller fle­ra mot­ta­ga­re som gjort bety­dan­de eller före­döm­li­ga insat­ser av mil­jö­vår­dan­de, idrotts­lig, soci­al, kul­tu­rell eller närings­livs­ut­veck­lan­de karaktär.

Nu har Arvi­kas invå­na­re möj­lig­het att läm­na för­slag på kan­di­da­ter till pris­ta­ga­re för 2022 års utdel­ning av pri­set. Nomi­ne­ring­en är öppen till och med den 31 mars.

Pri­set kan ges till en per­son, en grupp, ett före­tag eller en sam­man­slut­ning som är hem­ma­hö­ran­de i Arvi­ka eller som har annan anknyt­ning till kommunen. 

Pris­sum­man är 50 000 svens­ka kro­nor, och pri­set kan delas ut till en eller fle­ra mot­ta­ga­re. Det är kom­mun­pris­kom­mit­tén som årli­gen beslu­tar i frå­gor om for­mer och tid för utdel­ning av priset.

Mer infor­ma­tion om kom­mun­pri­set och ett for­mu­lär för att nomi­ne­ra finns på kom­mu­nens hem­si­da.

Kommunpristagare 2021

Tjej­jou­ren Miri­am – ett stöt­tan­de nät­verk för unga kvin­nor vars insat­ser bety­der oer­hört myc­ket för många.

Pet­ter Sah­lin – ord­nar var­je år, till många Arvi­ka­bors gläd­je, både skid­spår och isba­na på Kyrkviken.

Leif Eng­ström – Arvika­konst­när som i sina verk visar på skön­het i det oan­sen­li­ga och var­dag­li­ga och som med sitt konst­när­skap fått stor upp­märk­sam­het såväl i som utan­för Arvika.

För­e­ning­en FIA – det kvinn­li­ga nät­ver­ket som delar inspi­ra­tion och driv­kraft till and­ra och på så vis lyf­ter det loka­la näringslivet.

Mar­ti­na Ols­son – fram­gångs­rik idrot­ta­re i såväl fot­boll som ame­ri­kansk fot­boll där hon nu avslu­tat kar­riä­ren på topp med två raka SM-guld.