Helgens coronastatistik: 3 dödsfall men lägre smittotal

Nyheter och klipp

I hel­gen regi­stre­ra­des 2850 nya prov­tag­ning­ar i regi­on Värm­land, varav 1901 var egen­prov­tag­ning­ar, enligt ny sta­tistik från regionen.

1856 nya fall av covid-19 kun­de kon­sta­te­ras från och med fre­da­gen, vil­ket är en minsk­ning jäm­fört med före­gå­en­de helg. 

Det är nu 52 pati­en­ter med kon­sta­te­rad covid-19 som vår­das på sjuk­hus, varav 3 lig­ger på inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA). Det inne­bär en viss ökning sedan för­ra vec­kan. Tre nya döds­fall har rap­por­te­rats under hel­gen. Totalt är det nu 246 per­so­ner som avli­dit med covid-19 i länet.