Arvika kommun avsätter 500 000 till landsbygden – ska främja näringslivsåtgärder och platsutveckling

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun avsät­ter 500 000 kro­nor under 2022 för att främ­ja närings­livs­åt­gär­der och plats­ut­veck­ling på landsbygd.

Det kan tillex­em­pel hand­la om:

  • Att för­stär­ka besöks­mål som drivs av ide­el­la parter
  • Att till­sam­mans med befint­ligt närings­liv främ­ja näringslivsåtgärder
  • Att för­skö­na ute­mil­jö­er samt ska­pa mötesplatser
  • För­stu­di­er inom ramen för punk­ter­na ovan

Senast den 31 mars 2022 kan för­e­ning­ar och utveck­lings­grup­per söka medel.

Mer infor­ma­tion om bidra­get för lands­bygds­ut­veck­ling­en finns på Arvi­ka kom­muns hemsida.