Halkan förhindrar sophämtning

Nyheter och klipp

Hal­kan stop­par sop­bi­lar­nas fram­gång på vis­sa vägar.

Många små­vä­gar i kom­mu­nen är hala, och det är svårt för sop­bi­lar­na att ta sig fram på många pri­va­ta och enskil­da vägar.

Arvi­ka kom­mun skri­ver på sin hem­si­da att vin­tern varit omväx­lan­de med kallt och milt väder vil­ket gör att många vägar blir isiga.

- Vi hop­pas på er för­stå­el­se kring att vi har svårt att få en fun­ge­ran­de sop­hämt­ning över­allt på grund av det­ta, skri­ver kommunen.

Kom­mu­nen upp­ma­nar ock­så att flyt­ta sop­kär­len till stör­re vägar om man har möj­lig­het. Om man inte får tömt på hämt­nings­da­gen finns det möj­lig­het att sät­ta en säck bred­vid som tas med näs­ta gång kär­let töms, enligt kommunen.