Kommunens besked: Inte aktuellt med ursäkt till bröderna Karlsson/Dahlén

Nyheter och klipp

På en press­träff i Arvi­ka stads­hus på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun sitt beslut i frå­gan om ursäkt till brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén, som blev fel­ak­tigt ankla­ga­de för 4‑årige Kevins död 1998. Någon ursäkt är inte aktu­ell i det­ta enskil­da fall, med­de­lar kommunen. 

Det var på mån­da­gen som Arvi­ka kom­mun val­de att kal­la till en press­träff i stads­hu­set med anled­ning av ären­det kopp­lat till Kevin­fal­let. Press­träf­fen hölls idag ons­dag den 9 feb­ru­a­ri. Utskot­tet läran­de och stöd har under ons­da­gen berett ären­det inför beslut i Kom­mun­sty­rel­sen den 15 februari. 

Utskot­tet var eni­ga i beslu­tet om att soci­al­tjäns­ten inte begått något fel. Soci­al­tjäns­ten med­ver­ka­de endast vid 3 för­hör, varav ing­et är bland de för­hör som fått mot­ta kri­tik, berät­ta­de ord­fö­ran­de i läran­de och stöd, Hen­rik Axels­son, på press­kon­fe­ren­sen. Uti­från kom­mu­nens utred­ning togs beslu­tet att det inte är aktu­ellt med någon ursäkt från Arvi­ka kom­mun. Brö­der­na och deras juri­dis­ka ombud har bli­vit informerade. 

På press­träf­fen med­ver­ka­de kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­son, verk­sam­hets­chef Läran­de och stöd Per-Joel Sewe­lén, ord­fö­ran­de i Läran­de och stöds utskott Hen­rik Axels­son samt kom­mu­nens anli­ta­de jurist Jonat­han Peduru-Aratchi.

Hans Karls­son, kom­mun­di­rek­tör, sa såhär i en inter­vju med Arvi­ka­ma­ga­si­net efter presskonferensen.

- Vi har strikt frå­gat oss, finns det grund för att påstå att vi har begått ett for­mellt fel. Det skil­jer sig för­stås från upp­le­vel­sen som brö­der­na har, om att de hade en väl­digt svår tid när de bli­vit utsat­ta för oli­ka för­hör och så vida­re och där de ock­så under sin upp­växt har bli­vit påver­ka­de av det. Det är ju en väl­digt stark upp­le­vel­se, för­stås. Och den ska vi inte ta ifrån dem, den är deras egen upp­le­vel­se och den kan de berät­ta myc­ket bätt­re om än vad jag kan göra. Men vår sma­la frå­ga var, finns det grund för att påstå att vi har gjort ett fel så att vi ska beta­la ut ett ska­de­stånd. Och vi menar att det inte är så.