Brödernas mamma om kommunens besked: "Under all kritik"

Nyheter och klipp

Anni­ka Karls­son, mam­ma till brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén, kom­men­te­rar Arvi­ka kom­muns besked om att en ursäkt till brö­der­na inte är aktuellt.

- Jag blir väl­digt besvi­ken när de kör sin redo­gö­rel­se och inte kom­mer med kor­rek­ta upp­gif­ter i sitt under­lag. Jag tyc­ker att det är under all kri­tik, säger Anni­ka till Arvikamagasinet.

När Christi­an och Robin var 5 respek­ti­ve 7 år gam­la ankla­ga­des de som skyl­di­ga för 4‑årige Kevin Hjal­mar­sons död. Det och den efter­föl­jan­de utred­ning­en har haft stor påver­kan på famil­jens liv. 2018 avskrevs brö­der­na från fal­let och poli­sen bad om ursäkt. På en press­träff på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att en ursäkt från kom­mu­nens sida inte är aktuell.

En av saker­na som togs upp på press­träf­fen var att soci­al­tjäns­ten endast när­va­rat vid tre för­hör, och att des­sa inte var bland de som fått mot­ta kri­tik. Det­ta menar Anni­ka Karls­son är direkt osanning.

- Rolf Sand­berg, för­un­der­sök­nings­le­da­ren satt ju i för­hör i den nya för­un­der­sök­ning­en som lig­ger till grund för att de är frikän­da idag, och bedy­rar att de var med på samt­li­ga för­hör. Och det vet jag ju själv ock­så att så var det.

- Jag är besvi­ken. Jättebesviken.

"Förberedd på att det skulle bli ett nej"

I sep­tem­ber 2021 arran­ge­ra­des ett möte med famil­jen och kom­mu­nen, där famil­jen fick berät­ta hur de känt att de har bli­vit behand­la­de i sam­band med utred­ning­en mot Christi­an och Robin.

- Där och då tyck­te jag att de var lyhör­da och ställ­de frå­gor, och vi fick berät­ta och sådär. Så det kän­des bra. Jag var nog gans­ka för­be­redd på att det skul­le bli ett nej, tyvärr. Man vågar inte tro så myc­ket mer. Men att det kom­mer på de här grun­der­na blir jag väl­digt besvi­ken på.

Anni­ka säger att man inte pra­tat så myc­ket om beske­det än, och för­kla­rar att det är myc­ket att smälta.

- Kom­mun­sty­rel­sen ska ju ha ett möte på tis­dag näs­ta vec­ka. Än så länge är ju det här bara en rekom­men­da­tion eller vad man ska kal­la det, det är ju inga beslut fat­ta­de än.

Famil­jen har ett möte inbo­kat med kom­mu­nen näs­ta vec­ka, på vil­ket Anni­ka säger att man kom­mer få chan­sen att dis­ku­te­ra beske­det på ett bra sätt.

- Och då får vi se sedan vart det landar.