Nu upphör restriktionerna – så påverkas kommunens verksamheter

Nyheter och klipp

Idag den 9 feb­ru­a­ri upp­hör de fles­ta av restrik­tio­ner­na kring covid-19.

Det inne­bär att Arvi­ka kom­muns verk­sam­he­ter nu öpp­nar upp. Från den 9 feb­ru­a­ri är sim­hal­len öppen med van­li­ga öppet­ti­der. Det­sam­ma gäl­ler även för all­män­he­tens åkning i ishal­len, Ritz, Mil­jömy­ran och and­ra verk­sam­he­ter som varit stäng­da eller haft sär­skil­da restriktioner. 

Anvis­ning­ar­na till besö­ka­re om sär­skild hän­syn vid besök i kom­mu­nens äldre­bo­en­de gäl­ler dock fort­fa­ran­de. Hämt­ning och läm­ning av för­sko­le­barn vid för­sko­lan sker fort­fa­ran­de utom­hus. Öpp­na för­sko­lan star­tar sin inne­verk­sam­het till viss del först sena­re i februari.

Pan­de­min är inte över, men den höga vac­ci­na­tions­täck­ning­en i sam­häl­let i kom­bi­na­tion med att omikronva­ri­an­ten ger fär­re fall av all­var­lig sjuk­dom, gör det möj­ligt att nu åter­gå till ett mer nor­malt sam­häl­le. Vac­ci­na­tion är fort­fa­ran­de bäs­ta sät­tet att skyd­da sig och skyd­da and­ra, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Myn­dig­hets­re­kom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler från 9 februari:

  • Stan­na hem­ma och und­vik nära kon­takt med and­ra om du är sjuk med symp­tom som kan vara covid-19.
  • Vux­na ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner bör vid­ta sär­skil­da för­sik­tig­hets­åt­gär­der, till exem­pel att und­vi­ka träng­sel och sto­ra folk­sam­ling­ar inomhus.
  • Sär­skil­da rekom­men­da­tio­ner gäl­ler inom sjuk­vård och äldre­omsorg, bland annat ska per­so­nal, pati­en­ter och bru­ka­re tes­tas vid symtom.

Mer infor­ma­tion om vad som gäl­ler från den 9 feb­ru­a­ri finns på Folk­hälso­myn­dig­he­tens webbplats.