Team Westom får 300 000 av kommunen för att arrangera rally-SM

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun med­de­la­de under tis­da­gen att Team Westom får 300 000 kro­nor från kom­munkon­cer­nen för att arran­ge­ra Ral­ly Arvi­ka SM den 10–11 Juni.

Kom­mun­led­nings­ut­skot­tet bevil­ja­de ett för­e­nings­bi­drag på 200 000 kro­nor vid det senas­te mötet. De res­te­ran­de 100 000 delar kom­mu­na­la bola­gen Tek­nik i Väst samt Arvi­ka Fas­tig­hets AB som spons­ring till evenemanget. 

Det hand­lar om en tred­je del­täv­ling i Ral­ly-SM med en ban­sträck­ning bestå­en­de av åtta delar och en total längd på cir­ka nio mil. Star­ten sker på Arvi­ka torg med en ramp och där kom­mer det även vara pre­sen­ta­tion av föra­re samt team. Head Quar­ter samt ser­vice­plats pla­ce­ras vid Arvi­ka Fol­kets Park. En av sträc­kor­na körs på för­e­ning­ens ral­lycross­ba­na med gott om plats för publik att föl­ja alla täv­lan­de. Där­i­från kom­mer det även bli TV-sändning.