Kritikstormen efter beskedet: "Så lågt man kan sjunka"

Nyheter och klipp

Efter att kom­mu­nen under en press­kon­fe­rens på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de att utskot­tet Läran­de och stöd fat­tat ett enigt beslut om att man inte ska ge någon offent­lig ursäkt till brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén, som fel­ak­tigt ankla­ga­des som skyl­di­ga till 4‑årige Kevins död 1998, fram­förs nu mas­siv kri­tik på soci­a­la medier.

Bland annat skri­ver Susan­ne Engstad Clar­ke, vice ord­fö­ran­de i Arvika­par­ti­et, såhär:

"Brö­der­na får ing­en ursäkt, Finns inga ord för hur lågt det här är. Man hål­ler allt­så press­träff från ett utskott till Kom­mun­sty­rel­sen, med dess verk­sam­hets­chef som inte kan se att soci­al­tjäns­ten gjort något fel och dess­utom ger miss­le­dan­de slut­sat­ser. Jag kan inte slu­ta grå­ta. Två brö­der har fått sina upp­väx­ter trau­ma­ti­se­ra­de pga fel som kom­mu­nen gjort. Att inte be om ursäkt och äga ansvar för fel här är så lågt man kan sjunka".

Även Andre­as Slätt, för­fat­ta­re till boken "Berät­tel­sen om Kevin­fal­let" har gått ut med stark kri­tik mot kom­mu­nens agerande.

I kom­men­tarsfäl­ten på Arvi­ka­ma­ga­si­nets soci­a­la medi­er har män­ni­skor rea­ge­rat på beskedet:

"Jag är besvi­ken och arg på kom­mu­nen. De har gjort bort sig i hela Sve­ri­ge", skri­ver en per­son. "Skam­ligt av Arvi­ka kom­mun", skri­ver någon annan.

Kri­ti­ken åter­finns inte bara i Arvi­ka, även på and­ra håll har det kom­mit reak­tio­ner på beske­det. "Va! Helt otro­ligt!" skri­ver en person. 

Under ons­dags­ef­ter­mid­da­gen inter­vju­a­de Arvi­ka­ma­ga­si­net brö­der­nas mam­ma, Anni­ka Karls­son, om beskedet:

– Jag blir väl­digt besvi­ken när de kör sin redo­gö­rel­se och inte kom­mer med kor­rek­ta upp­gif­ter i sitt under­lag. Jag tyc­ker att det är under all kri­tik, säger Anni­ka till Arvi­ka­ma­ga­si­net.

Kom­mun­di­rek­tör Hans Karls­son sa efter press­kon­fe­ren­sen i en inter­vju med Arvi­ka­ma­ga­si­net hur han såg på beskedet:

- Vi har strikt frå­gat oss, finns det grund för att påstå att vi har begått ett for­mellt fel. Det skil­jer sig för­stås från upp­le­vel­sen som brö­der­na har, om att de hade en väl­digt svår tid när de bli­vit utsat­ta för oli­ka för­hör och så vida­re och där de ock­så under sin upp­växt har bli­vit påver­ka­de av det. Det är ju en väl­digt stark upp­le­vel­se, för­stås. Och den ska vi inte ta ifrån dem, den är deras egen upp­le­vel­se och den kan de berät­ta myc­ket bätt­re om än vad jag kan göra. Men vår sma­la frå­ga var, finns det grund för att påstå att vi har gjort ett fel så att vi ska beta­la ut ett ska­de­stånd. Och vi menar att det inte är så.