Tiotusentals kronor insamlade till bröderna Karlsson/Dahlén efter beslutet

Nyheter och klipp

Efter att kom­mu­nen på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de vid en press­träff att man inte kom­mer att be om ursäkt eller ge något ska­de­stånd till brö­der­na Karlsson/Dahlén har för­e­ning­en Arvi­kahjäl­pen star­tat en insam­ling genom sin Face­book-grupp och sam­lat in tio­tu­sen­tals kro­nor till bröderna.

- Vi har fått myc­ket posi­tiv respons gäl­lan­de insam­ling­en, och har nu på 3 dagar nått en sum­ma på mer än 23 000 kr av våra med­lem­mar och från pri­vat­per­so­ner runt om i lan­det, skri­ver de i ett press­med­de­lan­de på fredagen.

San­na Karls­son är admi­nist­ra­tör och Miran­da Jakobs­son sek­re­te­ra­re i Arvi­kahjäl­pen. I ett press­med­de­lan­de skri­ver för­e­ning­en om insam­ling­en, som är ett ären­de utö­ver vad man bru­kar rik­ta in sig på.

- Här kän­ner vi att per­so­ner i vår kom­mun ännu en gång bli­vit svik­na av sam­häl­let. Det har tagit hårt på många i sam­häl­let att stå och se på när något sådant hän­der och inte kun­na vara med och påver­ka. Vad de fått utstå i alla år, peng­ar kan inte ta deras smär­ta & det de varit med om ifrån dem. Men de är ändå en fin tan­ke med att kun­na visa att vi som med­män­ni­skor står vid deras sida och stöt­tar dem när inte and­ra i vår kom­mun gör det, skri­ver de.

Arvi­kahjäl­pen finns på Face­book där man han­te­rar oli­ka ären­den och ska­par insam­ling­ar. Man rik­tar främst in sig på behö­van­de i Arvi­ka kommun.

- Där­av lågin­komst­ta­ga­re, pen­sio­nä­rer & barn­fa­mil­jer. Även de som har nån typ av för­sörj­nings­stöd som inte får var­da­gen att gå ihop. Fram­förallt då har vi varit med och ska­pat ären­den för att ge de behö­van­de mat på bor­det och klä­der. Vis­sa undan­tag har gjorts där vi ser att de inte gått rätt till i sam­häl­let. Där vis­sa lever i ren och skär misär. Fruk­tans­värt att stå och se på när fle­ra per­so­ner fal­ler mel­lan sto­lar­na i vårt sam­häl­le. Att få hjäl­pa des­sa behö­van­de män­ni­skor har känts så bra, att se att hjäl­pen behövs och vad upp­skat­tat det fak­tiskt är. Och att fler vågar be om hjäl­pen trots att de tyc­ker det är job­bigt och att de egent­li­gen skäms över sin situation.

De skri­ver vida­re att brö­der­na är vär­da att få den respekt de för­tjä­nar, och att det de fått genom­gå som familj inte går att före­stäl­la sig.

– Vi kan bara visa vår tan­ke och vad vi kän­ner kring vis­sa – vad vi tyc­ker – fel­ak­ti­ga beslut kring nekan­de av ska­de­stån­det. Där­av kän­de vi väl att vi till­sam­mans vil­le göra något för dem. Vi har fått myc­ket posi­tiv respons och det har delats över fler oli­ka kom­mu­ner. Fler av arvi­ka­bor­na skäms just nu över hur kom­mu­nen age­rat i det­ta. Vi ser det som mer som en gåva från oss när kom­mu­nen sa nej. Många har läst boken och bli­vit myc­ket besvik­na, arga, leds­na och påver­ka­de av hur det­ta har gått till. Ett bevis på att vi tyc­ker att sam­häl­let gjort fel. Vad de väl­jer att göra med gåvor­na vi skän­ker är helt upp till famil­jen. Där påver­kar eller tyc­ker vi ingen­ting. Helt upp till dem.

Sanna Karlsson. FOTO: PRIVAT.
San­na Karls­son. FOTO: PRIVAT.

Att sam­la in peng­ar till brö­der­na är det mins­ta man kan göra, tyc­ker fle­ra av med­lem­mar­na och även admi­nist­ra­tör San­na Karls­son och sek­re­te­ra­re Miran­da Jakobsson. 

- Som med alla våra ären­den vill vi fin­nas för dem som verk­li­gen behö­ver det, göra det vi kan för att visa att vi vill bidra till ett bätt­re sam­häl­le, att alla som verk­li­gen behö­ver hjäl­pen ock­så ska få den och inte behö­va ham­na mel­lan sto­lar­na. Vi har fått myc­ket posi­tiv respons gäl­lan­de insam­ling­en, och har nu på 3 dagar nått en sum­ma på mer än 23.000 kr av våra med­lem­mar och från pri­vat­per­so­ner runt om i lan­det, som direkt till­de­lats Christi­an & Robin. Famil­jen är oer­hört tack­sam­ma för det vi i Arvi­kahjäl­pen till­sam­mans med sam­häl­let gjort för dem på så kort tid.

För­ra vec­kan har för­e­ning­en fått sitt förs­ta kon­tor och för­va­rings­plats inför kom­man­de ärenden.

- Vi ser ljust på fram­ti­den och att vi ska kun­na hjäl­pa fler behö­van­de i vårt samhälle.

Innan insam­ling­en star­ta­de har Arvi­kahjäl­pen ock­så fått sin förs­ta spon­sor på sitt guld­pa­ket, av Christi­an och Robins pap­pa Wei­ne Dahlén. 

- Så vi kän­de att när beslu­tet kom i vec­kan att hans söner nekas ska­de­stånd vil­le vi ock­så hjäl­pa till med det vi kun­de, vil­ket gett resultat.

- Vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la insam­ling­en öppen en stund till. Men vi kom­mer ald­rig kom­ma upp i de sum­mor­na de egent­li­gen är vär­da efter allt de genom­gått. Och inga peng­ar i värl­den kan ersät­ta deras smär­ta. Men vi vill som sagt visa att vi tän­ker på dem! Och utan alla våra fina med­män­ni­skor där­u­te hade vi ald­rig kla­rat att göra det­ta. Så ett stort tack till er alla som stöt­tar oss i den­na insam­ling­en och visar ert stöd till Christi­an och Robin med familj. Till­sam­mans kan vi göra skillnad.

Mer infor­ma­tion om insam­ling­en och om hur man done­rar finns i Arvi­kahjäl­pens Face­book-grupp.