Leif GW Persson: "De har utsatts för ett formidabelt rättsövergrepp"

Nyheter och klipp

Kri­mi­no­lo­gen Leif GW Pers­son var tyd­lig och hård när han på sön­da­gen utta­la­de sig i Nyhets­mor­gon i TV4 om Kevin­fal­let och Arvi­ka kom­muns utskott Läran­de och stöds för­slag till beslut att vare sig ge en ursäkt eller beta­la ut ska­de­stånd till brö­der­na Karlsson/Dahlén som fel­ak­tigt peka­des ut som mör­da­re 1998.

Utskot­tet Läran­de och stöd tog på ons­da­gen den 9 feb­ru­a­ri ett enigt beslut om att före­slå Kom­mun­sty­rel­sen att stäl­la sig bakom ett för­slag till ställ­nings­ta­gan­de, där man gör bedöm­ning­en att det inte är aktu­ellt att beta­la ut något ska­de­stånd eller ge någon offent­lig ursäkt till bröderna.

– Det är ohygg­ligt sor­ge­samt hur polis, åkla­ga­re och soci­a­la myn­dig­he­ter i Arvi­ka och Värm­land har skött det här ären­det. De har utsatt de här brö­der­na för ett myc­ket grovt över­grepp, säger GW och fortsätter;

- De har fått all­ting om bak­fo­ten och genom­fört utred­ning­en på ett sätt som stri­der mot gäl­lan­de lag­stift­ning – även 1998. Om det är någ­ra som ska ha ska­de­stånd från sta­ten är det brö­der­na. De har utsatts för ett for­mi­da­belt rättsövergrepp.

Leif GW Pers­son menar att det trots allt finns ett sätt för brö­der­na att få ska­de­stånd av sta­ten, och tyc­ker att brö­der­na abso­lut bor­de få skadestånd.

- Man kan näm­li­gen göra det uti­från god vil­ja, pro bono som man säger, för den goda sakens skull. Då behö­ver man inte bry sig om pre­skrip­tions­ti­den, säger han.

När pro­gram­le­da­ren Jen­ny Alver­sjö ställ­de frå­gan till Leif GW Pers­son om han tror att Kevin mör­da­des, så sva­ra­de han såhär:

- Jag tror det. Det mesta talar för att det var ett mord. Jag har dess­utom en myc­ket bestämd upp­fatt­ning om vem som gjort det.

Han menar att om en bevis­ta­lan hade gjorts för brö­der­na så hade möj­lig­he­ten fun­nits för att lösa fal­let. Men det gjor­des ald­rig någon bevistalan.

- Det är syn­ner­li­gen besvä­ran­de för stats­mak­ten, det sätt som man har skött det här ären­det på och det sätt som man har behand­lat dom här två poj­kar­na på är utomor­dent­ligt besvärande.