Kommunen ber bröderna om ursäkt – står fast vid att inga fel begåtts

Nyheter och klipp

Kom­mun­sty­rel­sen hål­ler med om att något for­mellt fel inte har begåtts av kom­mu­nens soci­al­tjänst, och har beslu­tat i enlig­het med för­sla­get från utskot­tet Läran­de och stöd – men som Kom­mun­sty­rel­se och repre­sen­tan­ter för med­bor­gar­na i Arvi­ka, ber Kom­mun­sty­rel­sen brö­der­na Karls­son och Dah­lén om ursäkt för den utsatt­het och de upp­le­vel­ser som hela famil­jen upp­levt och fort­fa­ran­de upp­le­ver. Det med­de­lar kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

Vid en press­kon­fe­rens på ons­da­gen den 9 feb­ru­a­ri med­de­la­de kom­mu­nen att utskot­tet Läran­de och stöd beslu­tat att före­slå Kom­mun­sty­rel­sen att stäl­la sig bakom för­sla­get till ställ­nings­ta­gan­de. Man har gjort bedöm­ning­en att inga for­mel­la fel har begåtts av kom­mu­nens soci­al­tjäns­ten – något som kom­mun­sty­rel­sen hål­ler med om. Man mena­de ock­så att en ursäkt eller ett ska­de­stånd inte är aktu­ellt, då inga fel begåtts.

Nu med­de­lar Arvi­ka kom­mun i ett press­med­de­lan­de att Kom­mun­sty­rel­sen beslu­tat i enlig­het med för­sla­get – men att man som kom­mun­sty­rel­se och repre­sen­tan­ter för Arvi­kas med­bor­ga­re, ber brö­der­na Karlsson/Dahlén om ursäkt.

Läs om brö­der­nas mam­ma och hen­nes reak­tion på beske­det: Brö­der­nas mam­ma om ursäk­ten: "Det blir inte seriöst"