Kommunalrådet: Måste kunna visa respekt och omtanke – även om inga formella fel begåtts

Nyheter och klipp

Kom­mun­sty­rel­sen i Arvi­ka fat­ta­de under tis­da­gen beslut i frå­gan om ursäkt och even­tu­ellt ska­de­stånd till brö­der­na Karlsson/Dahlén.

Beslu­tet blev i enlig­het med utskot­tet Läran­de och stöds för­slag till beslut – men kom­mun­sty­rel­sen kom­mer ändå att be om ursäkt för den utsatt­het och de upp­le­vel­ser som hela famil­jen upp­levt och fort­fa­ran­de upplever.

Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström (S) säger att man hade bra dis­kus­sio­ner i kommunstyrelsen.

- Kom­mun­sty­rel­sen fick möj­lig­het att stäl­la frå­gor på utred­ning­en som låg till grund för det här ställ­nings­ta­gan­det, och sedan även den vida­re dis­kus­sio­nen som blev efter det. Att en kom­mun­sty­rel­se kan ju ock­så se det här ur två per­spek­tiv. Man har ju ock­så det and­ra per­spek­ti­vet som någon typ av sam­hälls­fö­re­trä­da­re som vi ju ändå är.

- Även om det inte har begåtts något for­mellt fel, vil­ket utred­ning­en visar, och ing­et for­mellt ska­de­stånd kan utbe­ta­las på det viset, så har ändå kom­mun­sty­rel­sen som vi reso­ne­ra­de en möj­lig­het att kun­na be om en offent­lig ursäkt för tuf­fa peri­o­der, upp­le­vel­ser, käns­lor runt det. Och det var en bra dis­kus­sion som vi lan­da­de i, att vi mås­te ändå kun­na reso­ne­ra på det sät­tet också.

Många har rea­ge­rat på att kom­mu­nen ber om ursäkt sam­ti­digt som man menar att man inte begått någ­ra fel. Söder­ström för­kla­rar att det har varit en job­big peri­od och en job­big tid för familjen.

- Även om det inte har begåtts någ­ra for­mel­la fel så mås­te man ju kun­na visa respekt och omtan­ke för just den job­bi­ga tiden, och gå ut som sam­hälls­fö­re­trä­da­re helt enkelt, be om en ursäkt. Men då får man ju hål­la isär de två saker­na då, för det finns ju ett juri­diskt spår i det hela och det är ju det som den här utred­ning­en har gått till bot­ten med. Sedan finns ju det här mänsk­li­ga spå­ret ock­så där man ser på ett annat per­spek­tiv runt det, en job­big tid job­bi­ga käns­lor. En hel­het för pojkarna.

- Det är två tan­kar som kom­mun­sty­rel­sen har fått tän­ka i det här fal­let. Det förs­ta är ju det juri­dis­ka och att gå till bot­ten med utred­ning­en och ha frå­gor runt den. Det and­ra blir den här mer mänsk­li­ga sidan av det, hur vi ser på hel­he­ten, runt upp­le­vel­ser. Även om det inte har begåtts någ­ra for­mel­la fel så mås­te kom­mun­sty­rel­sen kun­na reso­ne­ra i det fal­let ock­så, för kom­mun­sty­rel­sen är ju ock­så bara män­ni­skor som behö­ver kun­na pra­ta om den saken. Och det fanns ett behov att göra det, kän­de jag.

Under ons­da­gen ska famil­jen ha möte med kommunen.

- Då får vi väl reso­ne­ra kring det här. Vi ska pra­ta öppet om det här och att vi får för­kla­ra hur vi ser på saker och ting runt det. Att vi har en möj­lig­het att för­kla­ra ock­så hur kom­mun­sty­rel­sen reso­ne­ra­de, säger Söder­ström och fortsätter;

- Sedan kan inte kom­mun­sty­rel­sen eller jag spe­ku­le­ra i hur en sådan ursäkt mottas.

Är du nöjd med beslutet?

- Ja, det är jag, och jag är nöjd att det blev så pass stor upp­slut­ning runt det också.

Tän­ker du att frå­gan om ursäkt är avklarad?

- Det kan ju inte jag spe­ku­le­ra i, det beror lite på hur det mot­tas natur­ligt­vis från famil­jen. Men ur kom­mun­sty­rel­sens per­spek­tiv så är den ju avkla­rad i och med det här beslu­tet då.

Ni har beslu­tat att inte beta­la ut något ska­de­stånd, beror det på den juri­dis­ka biten?

- Ja, det gör det. Det är kopp­lat till den utred­ning­en och det juri­dis­ka runt det. Det finns inga for­mel­la fel som har kon­sta­te­rats i den utred­ning­en. Då kan inte hel­ler något ska­de­stånd utbe­ta­las. Sedan pågår det ju ock­så en ex gra­tia-pro­cess mot rätts­sta­ten, men det är ju ett annat spår.

Peter Söder­ström avslu­tar med att säga att han ser fram emot att träf­fa famil­jen och pra­ta med dem.