Lågt flygande helikopter används vid inspektering av kraftledningar

Nyheter och klipp

Under tis­da­gen kom­mer man att inspek­te­ra kraft­led­ning­ar i Arvi­ka kom­mun, bland annat.

Inspek­tio­ner­na genom­förs för­u­tom i Arvi­ka ock­så i Karl­stad och Sun­ne och dess omgiv­ning­ar. När inspek­tio­ner­na pågår kom­mer man fly­ga med heli­kop­ter på låg höjd.

Ett sätt att inspek­te­ra om kraft­led­ning­ar läc­ker ström är genom att använ­da utrust­ning som består av en gyrosta­bi­li­se­rad kame­ra under heli­kop­tern som har ett spe­ci­ellt fil­ter som detek­te­rar ult­ra­vi­o­lett strål­ning, något som är resul­ta­tet av att en kraft­led­ning "läc­ker" ström, enligt Heli­air Swe­den.