SD kritiserar kommunens agerande – röstar för en ursäkt till bröderna

Nyheter och klipp

Vid en press­träff på tis­dags­för­mid­da­gen pre­sen­te­ra­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Arvi­ka sin lin­je röran­de Kevin­fal­let och kom­mu­nens beslut där man före­slår att inte beta­la ut något ska­de­stånd eller ge någon offent­lig ursäkt till brö­der­na Karlsson/Dahlén som fel­ak­tigt peka­des ut som ansva­ri­ga för 4‑årige Kevins död 1998.

Anders Skog­berg är grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Arvika:

- Den senas­te tiden har vår kom­mun, Arvi­ka, till­dra­git sig upp­märk­sam­het, på ett allt annat än smick­ran­de sätt. En mängd invå­na­re i kom­mu­nen har uttryckt ils­ka, van­makt, för­tviv­lan och skam. Vår kom­mun har bli­vit fli­tigt omta­lad i media på natio­nell nivå och kom­men­te­rats med vad som när­mast bör betrak­tas som för­akt eller avsky av fle­ra offent­li­ga per­so­ner, där­ibland vårt lands mest ansed­de kri­mi­no­lo­gi­pro­fes­sor, Leif GW Pers­son, som i TV4 mena­de att brö­der­na utsatts för ett for­mi­da­belt rätt­sö­ver­grepp, säger Skog­berg på pressträffen.

Det var i för­ra vec­kan som kom­mu­nen på en press­kon­fe­rens gick ut med beslu­tet att man före­slår Kom­mun­sty­rel­sen att stäl­la sig bakom ställ­nings­ta­gan­det där man menar att kom­mu­nen inte ska ge någon offent­lig ursäkt eller beta­la ut något ska­de­stånd till brö­der­na Karlsson/Dahlén. Kom­mu­nen hän­vi­sa­de till den utred­ning som gjorts och som visat att Soci­al­tjäns­ten inte gjort sig skyl­dig till någ­ra fel under han­te­ring­en av fal­let med bröderna.

På mån­da­gen gick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Arvi­ka ut i ett press­med­de­lan­de, där man kal­la­de till en press­träff för att till­kän­nage par­ti­ets offi­ci­el­la ställ­nings­ta­gan­de röran­de Kevin-fal­let. Anders Skog­berg, grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Arvi­ka är tyd­lig i var par­ti­et står:

- Här upp­vi­sar kom­mu­nen ett för­håll­nings­sätt som har choc­kat en stor majo­ri­tet av kom­mu­nin­vå­nar­na och fått många att uttryc­ka att de skäms över att bo i Arvi­ka, säger han, och fortsätter;

- Vi Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter i Arvi­ka menar att det­ta age­ran­de från kom­mu­nens sida lig­ger helt i lin­je med hur man all­tid age­rar. Vi som job­bar i poli­tisk oppo­si­tion mot de sty­ran­de Soci­al­de­mo­kra­ter­na är tyvärr allt för vana vid att de ald­rig gör fel, och defi­ni­tivt inte ber om ursäkt för någon­ting. Ett bete­en­de som bara kan rubri­ce­ras på ett sätt. Maktfullkomlighet.

- Kevin­fal­let är tyvärr bara ett av många exem­pel på hur enskil­da kom­mer i kläm under det­ta kom­mun­sty­re. Sorg­ligt är, att exemp­len är så många, att den­na press­kon­fe­rens skul­le bli allt­för lång om alla skul­le redo­vi­sas här och nu, säger Skog­berg på pressträffen.

Anders Skogberg (SD). FOTO: SAKEUS BERG.
Anders Skog­berg pre­sen­te­ra­de under tis­da­gen Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas lin­je i frå­gan om ursäkt till brö­der­na Karlsson/Dahlén. FOTO: SAKEUS BERG.

När ären­det togs upp för förs­ta gång­en i kom­mun­sty­rel­sen utta­la­de sig Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och tyck­te att man skul­le be brö­der­na om ursäkt.

- Och om man inte har för­må­ga att ge en ursäkt, så sätt in 30–50 000 kro­nor till Kevin­stif­tel­sen, och på det sät­tet göra en inof­fi­ci­ell ursäkt. Men det fanns ju ing­et intres­se för det, så då tog vi i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na själ­va ini­ti­a­tiv och skrev en insän­da­re där vi bad brö­der­na om ursäkt, för vi begrep ju att det har för­sig­gått de grövs­ta oegent­lig­he­ter mot brö­der­na och famil­jen. Och sedan sat­te vi in 5000 kro­nor på Kevin­stif­tel­sen, berät­tar Anders Skog­berg, grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Arvi­ka, för Arvikamagasinet.

Skog­berg avslu­tar med att tyd­lig­gö­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ställning:

- Vårt ställ­nings­ta­gan­de i frå­gan fram­går säkert under­för­stått, men för att säga det klart och tyd­ligt, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na Arvi­ka kom­mer utan tve­kan att rös­ta för en ursäkt till bröderna.

Fot­not: Under tis­da­gen sam­man­trä­der Kom­mun­sty­rel­sen och ska då fat­ta beslut i frå­gan om ursäkt och ska­de­stånd till bröderna.