Utkikstornet på Storkasberget renoveras – klart i maj

Nyheter och klipp

Mån­da­gen den 14 feb­ru­a­ri påbör­jas en reno­ve­ring av det popu­lä­ra utsikts­tor­net vid Stor­kas­ber­get strax utan­för Arvika.

Det kom­mer vara avstängt vid plat­sen medan arbe­tet pågår. Tor­net kom­mer att mon­te­ras ner helt för att man ska kun­na måla och byta ut vis­sa delar. Det är Arvi­ka Fas­tig­hets AB som till­sam­mans med loka­la ent­re­pre­nö­rer utför arbetet.

- I slu­tet av maj ska du åter kun­na nju­ta av den fan­tas­tis­ka utsik­ten från top­pen av tor­net, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Utkikstornet vid Storkasberget i Arvika. FOTO: ARVIKA KOMMUN.
Utkikstor­net vid Stor­kas­ber­get i Arvi­ka. FOTO: ARVIKA KOMMUN.