Karlsson/Dahlén accepterar kommunens ursäkt – stämning inte längre aktuell

Nyheter och klipp

En stäm­ning av kom­mu­nen från famil­jen Karlsson/Dahléns sida är inte läng­re aktu­ell. Famil­jen har efter ett möte med kom­mu­nen på ons­da­gen kom­mit över­ens om att gå vidare.

- Kom­mu­nen har fram­fört en djupt menad ursäkt, för det som under lång tid har drab­bat oss och famil­jen. Ursäk­ten har accep­te­rats av oss. Vi är helt över­ens om att läg­ga dis­kus­sio­nen bakom oss och ägna kraf­ten åt att for­ma ett ännu bätt­re sam­häl­le, skri­ver famil­jen och kom­mu­nen i ett gemen­samt uttalande.

Kom­mu­nen och famil­jen kom­mer att träf­fas igen för fler goda sam­tal för Arvi­kas bäs­ta, står det i kom­mu­nens pressmeddelande. 

- Vår gemen­sam­ma strä­van är att stän­digt, dag för dag, bli bätt­re. En stäm­nings­an­sö­kan är inte läng­re aktuell.

Peter Söder­ström, kom­mu­nal­råd, och Hen­rik Axels­son, ord­fö­ran­de i utskot­tet Läran­de och stöd, "delar den sto­ra gläd­jen över att vi nu har nått ett avslut", skri­ver man i uttalandet.

- Efter ett gott sam­tal, med högt i tak, är vi nu över­ens om att gå vidare.