Minskat antal coronafall i Arvika, Eda och Årjäng – statistik för alla tre kommuner

Nyheter och klipp

Restrik­tio­ner­na has slo­pats – men smitt­sprid­ning­en finns kvar. Det märks på Folk­hälso­myn­dig­he­tens senas­te sta­tistik över smit­to­ta­len i Arvi­ka, Eda och Årjäng. Smit­to­ta­len har mins­kat i alla tre kom­mu­ner, men lig­ger fort­satt på en hög nivå i jäm­fö­rel­se med tidi­ga­re under pandemin.

I Arvi­ka har 288 nya fall regi­stre­rats för­ra vec­kan, det inne­bär en minsk­ning från före­gå­en­de vec­ka, då betyd­ligt fler, 688 fall, kon­sta­te­ra­des i kom­mu­nen. Totalt har 5181 fall kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun under pandemin.

Även i Eda mins­kar anta­let fall, från 161 fall vec­ka 5 till endast 96 fall under vec­ka 6. Totalt har 1305 fall av covid-19 kon­sta­te­rats i Eda kom­mun under pandemin.

I Årjäng mins­kar anta­let fall ock­så pre­cis som i Arvi­ka och Eda. Där kon­sta­te­ra­des 98 fall för­ra vec­kan, en minsk­ning med 142 fall från vec­kan innan, då 240 fall rap­por­te­ra­des i kom­mu­nen. I Årjäng har näs­tan två tusen, 1 994 fall av covid-19, kon­sta­te­rats under pandemin.

Läs alla nyhe­ter om covid-19 här.