Över 100 000 kronor insamlade till bröderna: "Man kommer långt med kärlek och respekt"

Nyheter och klipp

Efter Arvi­ka kom­muns besked på ons­da­gen den 9 feb­ru­a­ri om att kom­mu­nens soci­al­tjänst inte begått någ­ra for­mel­la fel star­ta­de för­e­ning­en Arvi­kahjäl­pen en insam­ling till för­mån för brö­der­na. Under ons­da­gen nåd­de insam­ling­en över 100 000 kronor. 

På ons­da­gen var famil­jen Karlsson/Dahlén på möte med kom­mu­nen och fick en ursäkt. Brö­der­na väl­jer nu att gå vida­re och någon stäm­nings­an­sö­kan är inte läng­re aktuell. 

Insam­ling­en kom­mer hål­las öppen ett tag till, och man hop­pas kun­na upp­nå 200 000 kro­nor så att brö­der­na kan till­de­las 100 000 kro­nor var, berät­tar San­na Karls­son, som tagit ini­ti­a­tiv till insamlingen.

Efter tre dagar hade man lyc­kats sam­la ihop 23 000 kro­nor till brö­der­na. Sedan dess har insam­ling­en upp­märk­sam­mats myc­ket i media och av fle­ra stör­re poli­ti­ker bland annat, Så för­hopp­ning­en om att nå målet är inte utom räck­håll då insam­ling­en har bli­vit till en riksfråga.

- Man kom­mer långt med kär­lek och respekt och alla mår så myc­ket bätt­re av det. Till­sam­mans gör vi skill­nad, menar San­na Karlsson.