Arvika prioriterar samtliga områden i ny miljööverenskommelse

Nyheter och klipp

Vid en gemen­sam cere­mo­ni den 22 feb­ru­a­ri kom­mer Värm­lands kom­mu­nal­råd och lands­höv­ding­en Georg Andrén under­teck­na respek­ti­ve kom­muns mil­jö­ö­ver­ens­kom­mel­se. Cere­mo­nin sker den­na gång i del­vis digi­tal form.

Inne­hål­let i över­ens­kom­mel­ser­na kom­mer att hand­la om vil­ka åtgärds­om­rå­den som respek­ti­ve kom­mun vill pri­o­ri­te­ra under den nya pro­gram­pe­ri­o­den som mäter sig mel­lan åren 2022 och 2025. Den för­ra, som ock­så var den förs­ta, pro­gram­pe­ri­o­den omfat­ta­de åren 2018 till 2020.

Syf­tet med en mil­jö­ö­ver­ens­kom­mel­se är att dri­va arbe­tet med kli­ma­tan­pass­ning och mil­jömå­len fram­åt. Dess­utom är tan­ken att de sam­ti­digt ska visa de insat­ser som kom­mu­ner­na redan gör.

Det finns sju åtgärds­om­rå­den att väl­ja bland:

  • Infra­struk­tur för för­ny­ba­ra driv­me­del och ladd­ba­ra fordon
  • Fysisk pla­ne­ring för för­ny­bar energi
  • Gift­fri vardag
  • Inte­gre­ring av gröns­ka och eko­system­tjäns­ter i samhällsplaneringen
  • Ökad dia­log kring mål­bil­der i skogen
  • Pol­li­ne­ring
  • Kom­mu­nal vattenplanering

Arvi­ka kom­mun vill pri­o­ri­te­ra samt­li­ga områ­den i sin över­ens­kom­mel­se. Det vill säga att Arvi­ka kom­mun kom­mer att under peri­o­den genom­fö­ra åtgär­der och föl­ja upp dem. Arbets­grup­per kom­mer att star­tas inom var­je områ­de under våren 2022.

Läns­sty­rel­sens åta­gan­de i det­ta är att leda, sam­ord­na och stöd­ja kom­mu­ner­na på oli­ka sätt i arbe­tet. De ska även mark­nads­fö­ra goda exem­pel från kom­mu­ner­nas mil­jö­ar­be­te och åtgärder.

Mer infor­ma­tion om vad mil­jö­ö­ver­ens­kom­mel­sen inne­bär finns på läns­sty­rel­sens webb­plats. Det finns ock­så infor­ma­tion på Arvi­ka kom­muns webbplats.