De arrangerar loppis till förmån för bröderna: "Dottevik ger tillbaka"

Nyheter och klipp

Jes­si­ca Fors och Maria Bro­lin arran­ge­rar en lop­pis till för­mån för brö­der­na Christi­an Karls­son och Robin Dahlén.

- Idén bör­ja­de ju med allt som sked­de i mass­me­di­as flö­den om brö­der­na, att de inte fick någon ursäkt och att de inte skul­le få någon ersätt­ning fram­förallt, från var­ken sta­ten eller kom­mu­nen. Och då föd­des idén i sam­band med att jag hade till­gång ett döds­bo. Jag frå­ga­de om de som hade hand om döds­bo­et kun­de tän­ka sig att skän­ka saker­na till det här ända­må­let, att peng­ar­na skul­le gå till brö­der­na. Och det var de väl­digt vil­li­ga att göra, säger Jes­si­ca Fors.

Lop­pi­sen arran­ge­ras i Dot­te­vik, i Hyre­gäst­för­e­ning­ens kvar­terslo­kal vid Björns väg 1D. 

- De fick ju ing­en ursäkt, de fick ju ing­en ersätt­ning eller ska­de­stånd och det är ju en skam, för de har ju bli­vit utsat­ta för något fruk­tans­värt, hela famil­jen, säger Maria Brolin.

Jes­si­ca Fors berät­tar att en lopp­mark­nad gör det väl­digt enkelt när alla saker är sam­la­de på sam­ma plats.

- Vi befin­ner os i Arvi­ka, och att vi val­de just Dot­te­vik är dels för att vi bor i Dot­te­vik, men ock­så för att det blir att Dot­te­vik ger till­ba­ka till brö­der­na, för­kla­rar hon.

FOTO: SAKEUS BERG.
Lop­pi­sen arran­ge­ras i Hyres­gäst­för­e­ning­ens kvar­terslo­kal vid Björns väg 1D i Dot­te­vik. FOTO: SAKEUS BERG.

Jes­si­ca Fors har följt Kevin­fal­let, och kom­mer ihåg när det först började.

- Även om jag var ung så är det någon­ting som sit­ter kvar hos mig, och det sit­ter kvar i områ­det på något sätt ock­så. Fram­förallt de senas­te åren när det har kom­mit upp igen och att de är oskyl­di­ga och allt det har man ju hängt med på.

Hon för­kla­rar att man fått väl­digt bra respons på loppisen:

- Jag hade kon­takt med brö­der­nas pap­pa, som var jät­te­tack­sam. Sedan så har vi ju fått väl­digt myc­ket del­ning­ar på Face­book, på soci­a­la medi­er och folk som skri­ver att de tyc­ker att det är jättebra.

Vad hop­pas ni bidra med genom loppisen?

- För­hopp­ning­en är att för­sö­ka sam­la in så myc­ket peng­ar som möj­ligt till brö­der­na, som man egent­li­gen tyc­ker bor­de ha fått peng­ar från annat håll. Man vill kän­na att man ger till­ba­ka, stäl­ler upp och visar att man bryr sig, säger Jes­si­ca Fors.

Maria Bro­lin hål­ler med:

- Det är väl att de ska få upp­rät­tel­se, att vi bryr oss, säger hon.

På lör­da­gen öpp­na­de man upp för inläm­ning av före­mål, och redan förs­ta dagen har det kom­mit in en del. Nu hop­pas man att fler ska kom­ma och läm­na saker till lop­pi­sen. Alla intäk­ter kom­mer gå till brö­der­na Karlsson/Dahlén.

För­u­tom klä­der och mind­re saker tar man även gär­na emot möb­ler, berät­tar Jes­si­ca Fors.

Utö­ver lop­pi­sen kom­mer ock­så konst­nä­ren Mar­ja i Myrom vara på plats och måla live, och det kom­mer gå att köpa lot­ter där vin­na­ren får tav­lan när den är fär­dig. Även peng­ar­na till lot­ter­na går till brö­der­na Karlsson/Dahlén.

Lop­pi­sens öppettider:

Lör­dag 262: 10.00–18.00

Sön­dag 272: 10.00–18.00

Mån­dag 282: 12.00–20.00

Öppet­ti­der för inläm­ning av saker:

Lör­dag 192: 10.00–12.00

Sön­dag 202: 17.00–19.00

Mån­dag 212: 10.00–12.00

Ons­dag 232: 17.00–19.00

Fre­dag 252: 10.00–17.00