Här är Arvikas sportlovsprogram

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har nu släppt pro­gram­met för sport­lo­vet med alla till­gäng­li­ga akti­vi­te­ter. Och det kom­mer att ske en hel del saker för bar­nen och ung­do­mar­na i Arvi­ka under sportlovet.

Arvi­ka Bibliotek

Arvi­ka Bib­li­o­tek kom­mer att erbju­da gra­tis åter­brukspys­sel för barn från 6 år. Ing­en för­an­mä­lan krävs, utan det kom­mer att vara drop in under mån­da­gen den 28 feb­ru­a­ri kl. 13:00 – 15:00 Tänk på att anta­let sker under vis­sa begränsningar.

Tis­da­gen den 1 mars kl. 11:00–13:00 kom­mer bib­li­o­te­ket se till att de som är från 8 år kan få pyss­la med batik och tryck på tyg. Men det­ta krävs en för­an­mä­lan för.

På ons­da­gen den 2 mars kl. 13:00–15:00 kan barn från 6 år göra pär­l­plat­tor på bib­li­o­te­ket. Ing­en för­an­mä­lan krävs.

Tors­da­gen den 3 mars kl.14:00 så finns möj­lig­het för barn från 12 år att vara med på Minecraft LAN. De kom­mer att delas upp med två oli­ka pass. Ett för­mid­dags­pass som är mel­lan kl. 11:00- 13:00 och ett efter­mid­dags­pass som är mel­lan kl. 14:00–16:00. Det kom­mer att fin­nas 8 plat­ser per pass och en för­an­mä­lan krävs. Fre­da­gen den 4 mars kom­mer bib­li­o­te­ket anord­na en Mario Kart-tur­ne­ring på Nin­ten­do Swit­ch. Anmä­lan sker på plats och obser­ve­ra att det är ett begrän­sat antal platser

Arvi­ka Fri­tids­gård, Minnebergsskolan

För dig som går i hög­sta­di­et kom­mer fri­tids­går­den att vara öppen. På ung­doms­går­den kan du träf­fa kom­pi­sar och umgås. Ni kan spe­la TV-spel eller and­ra kort- och bräd­spel. Det kom­mer ock­så fin­nas arran­ge­ra­de akti­vi­te­ter under lovet.

Ons­da­gen den 2 mars mel­lan kl. 15:00- 21:00 kom­mer det att vara spel­kväll med oli­ka tur­ne­ring­ar i både TV-spel och brädspel.

På tors­da­gen den 3 mars kl. 15:00–21:00 kom­mer det att vara film­kväll på fritidsgården.

Fre­da­gen den 4 mars kl.15:00–23:00 ord­nas en utflykt till Eda Fri­tids­gård där de kom­mer att ha en mil­le­ni­um­kväll för hög­sta­di­e­e­le­ver. Utflyk­ten är gra­tis och du kan hit­ta mer infor­ma­tion samt anmä­lan på fri­tids­går­dens soci­a­la medi­er. Obser­ve­ra att det är begrän­sat antal platser.

Rack­stad­bac­ken

Tis­dag 1 mars finns det möj­lig­het för de i åld­rar­na 6–16 år med funk­tions­ned­sätt­ning att få tes­ta på funk­tio­nell ski­dåk­ning. Obser­ve­ra att det­ta krä­ver föranmälan.

Ritz

Är du i åldern 13–19 så finns tis­da­gen 1 mars möj­lig­het att spe­la bräd­spel och pro­va and­ra spel med spel­för­e­ning­en i Arvi­ka. Så långt gräd­den räc­ker så firar man treår­sju­bi­le­um med sem­la och från kl. 15:00 och under kväl­len fram till kl. 21:00 kom­mer mer att hända.

Fre­da­gen den 4 mars kl. 13:00 är alla åld­rar väl­kom­na på Ver­nis­sage Konstut­ställ­ning "Tan­kar, idéer och käns­lor" Med Per­for­man­ce av Johan­nes Fors / Stage and Per­form. Kl. 15:00–17:00 anord­nas måle­ri med inspi­ra­tion från utställ­ning­en. Anmäl dig senast 3 mars. Drop in vid mån om plats

Fre­da­gen 4 mars kl. 17:00–19:00 kom­mer Ritz ha disco för de i åld­rar­na 10–16. De kom­mer att bju­da på snacks och dryck.

Lör­da­gen den 5 mars kl. 16:00–21:00 kom­mer Ritz ha öppen scen och live­band för åld­rar­na 13–20 år. Kom och lyss­na på ban­den Rep­tail Brain och Bub­ba Keff. Eller ta själv plats på scen med eget instru­ment eller låna ett. Fika bjuds under kvällen.

Sla­lom i Rackstabacken

Mån­da­gen 28 feb­ru­a­ri till sön­da­gen 6 mars kl. 10:00–16:00 är bac­ken öppen

Sport­lovste­a­ter

Tis­dag 1 mars till tors­da­gen 3 mars så erbju­der Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan på Hant­verks­ga­tan 2 i Arvi­ka sport­lovste­a­ter för den som vill tes­ta på. Inga tidi­ga­re erfa­ren­he­ter krävs.

Kl. 10:00–13:00 för åld­rar­na 6–9år

Kl. 14:00–17:00 för åld­rar­na 10år och äldre

Sista anmäl­nings­dag är tors­da­gen den 24 feb­ru­a­ri. Begrän­sat antal platser.

Svens­ka kyrkan

Mån­da­gen den 28 feb­ru­a­ri från kl. 10:00 kom­mer kyr­kan vid för­sam­lings­hem­met fixa så ni kan få kom­ma och pro­va på pim­pel­fis­ke (det finns utrust­ning att låna), gril­la korv eller lik­nan­de (med­tag själv vad ni öns­kar att gril­la). Ni kan få gå på en enkel guds­tjänst kl. 12 och det bjuds sedan sem­lor till kaffet.

Mer infor­ma­tion om allt det­ta och fler akti­vi­te­ter hit­tar ni på Arvi­ka kom­muns hemsida.

Obser­ve­ra att det krävs för­an­mä­lan för en del av akti­vi­te­ter­na. Det blir inga tryck­ta sport­lovs­pro­gram i år, men det går att skri­va ut sport­lovs­pro­gram­met från kom­mu­nens hem­si­da. Tänk på att stan­na hem­ma om du har för­kyl­nings­symp­tom eller är sjuk.