Flera bilar i olycka efter polisförföljande – två till sjukhus med ambulans

Nyheter och klipp

Ett fler­tal bilar var inblan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka på läns­väg 172 i höjd med Bostäl­let i Jös­se­fors i Arvi­ka kom­mun på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Kroc­ken ska ha inträf­fat strax efter att poli­sen star­ta­de ett för­föl­jan­de av en bil.

Lar­met om olyc­kan inkom 14.23 på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen. Minst två per­so­ner har förts till sjuk­hus med ambu­lans efter olyc­kan. Ini­ti­alt upp­gavs att två for­don kol­li­de­rat och att totalt tre per­so­ner var inblan­da­de i olyc­kan. Sena­re har upp­gif­ter­na från rädd­nings­tjäns­ten varit olika.

- Upp­gif­ter­na går isär lite där. Från bör­jan sa man två bilar, sedan sa rädd­nings­tjäns­ten att det var tre bilar, sedan sa rädd­nings­tjäns­ten att det var fyra bilar och fyra bilar är där de har stannat.

FOTO: LÄSARBILD.

Först upp­gavs att två bilar och tre per­so­ner var inblan­da­de i olyc­kan, sedan sa man att tre bilar och totalt fem per­so­ner var inblandade.

- Sedan har man inte upp­gi­vit hur många som var sedan, säger Ola Nilsson.

Det ska enligt fle­ra medi­er röra sig om en bil som flytt en polis­kon­troll och sedan kroc­kat med fle­ra bilar.

FOTO: LÄSARBILD.
FOTO: LÄSARBILD.

Två ambu­lan­ser har las­tat till sjuk­hus, enligt Ola Nilsson.

- Den tred­je tryck­te att den blev oan­vänd. Rädd­nings­tjäns­ten säger att tre per­so­ner ska föras till sjuk­hus och så är det ju två ambu­lan­ser som har las­tat, så där går inte hel­ler upp­gif­ter­na ihop.

Kan man utgå från att minst två per­so­ner har förts till sjukhus?

- Minst två är det väl, till sjukhus.

Minst två av bilar­na i olyc­kan ska ha befun­nit sig i diket efter olyckan.

Rädd­nings­tjäns­ten har stängt av vägen i båda rikt­ning­ar­na från och med 14.37. Enligt upp­gif­ter till Arvi­ka­ma­ga­si­net är vägen stop­pad från Prästängs­ron­del­len fram till olycks­plat­sen. Rädd­nings­tjäns­ten hade först en pro­gnos på 30 minu­ter men har sena­re änd­rat pro­gno­sen till 60 minuter.

Rädd­nings­tjäns­ten är kla­ra på plat­sen och bärg­ning­en har gått bra, enligt Ola Nilsson.