Flera kommuner hissar ukrainska flaggan – Arvikas kommunalråd: "Visar vår solidaritet"

Nyheter och klipp

Efter att Ryss­land på tors­dags­mor­go­nen inled­de en attack mot Ukrai­na val­de fle­ra kom­mu­ner i Sve­ri­ge att his­sa Ukrai­nas flag­ga i soli­da­ri­tet. Under fre­da­gen his­sa­de även Arvi­ka kom­mun ukrains­ka flag­gan utan­för stadshuset.

- Flagg­hiss­ning­en visar vår soli­da­ri­tet med det ukrains­ka fol­ket och mani­fe­ste­rar att kom­mu­nen tar avstånd från alla for­mer av över­grepp på fri­het och demo­kra­ti, säger kom­mu­nal­rå­det Peter Söderström.

Anton Sjö­stedt från Libe­ra­ler­na i Arvi­ka såg att Karl­stad kom­mun hade gjort sam­ma sak och his­sat ukrains­ka flag­gan. Han kon­tak­ta­de Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström som hade sett sam­ma nyhe­ter och hört av sig till räddningstjänsten.

- Jag tyc­ker kri­get är choc­ke­ran­de och det är fruk­tans­värt för fol­ket i Ukrai­na. Det är ett fritt och själv­stän­digt land, som inte styrs av nazis­ter, oav­sett vad Vla­di­mir Putin påstår. Omvärl­den, inklu­si­ve Sve­ri­ge och EU, mås­te age­ra för att hjäl­pa Ukrai­na och dess folk samt för att straf­fa Putin för det­ta hems­ka övergrepp.

- Allt stöd som vi kan ge ska vi ge, vil­ket inne­bär att vara bered­da på att ta emot flyk­ting­ar. Jag tyc­ker att det är helt rätt att kom­mu­nen his­sar Ukrai­nas flag­ga och jag vet från ukrains­ka kon­tak­ter att det upp­skat­tas, berät­tar han.

Anton Sjö­stedt tyc­ker att det är helt rätt att his­sa Ukrai­nas flag­ga. FOTO: SAKEUS BERG.