Minnebergsskolan prisbelönas för hållbart byggande: "En fantastisk helhet"

Nyheter och klipp

Min­ne­bergs­sko­lan i Arvi­ka har vun­nit pri­set Grund­ste­nen 2021 från för­e­ning­en Håll­bart byg­gan­de i Värm­land. På fre­da­gen den 25 feb­ru­a­ri fick sko­lan besök av ord­fö­ran­de Per Anders­son och vice ord­fö­ran­de Carin Hans­dot­ter. De dela­de ut pri­set och fick sam­ti­digt en rund­tur i sko­lans lokaler.

Carin Hans­dot­ter tyc­ker att sko­lan inte känns som en sko­la, utan mer som ett "tju­sigt spa­ho­tell", och upp­skat­tar aku­sti­ken i sko­lans lokaler.

- Det är inte det här eko-lju­det i klass­rum­men och elevut­rym­me­na, man kän­ner sig mer som att man är på ett prof­fe­sio­nellt före­tag fak­tiskt, säger hon.

Per Anders­son säger att man är nöj­da att få dela ut pri­set till Minnebergsskolan.

- Just håll­bar­het hand­lar ju om både soci­alt, eko­no­miskt och mil­jö­mäs­sigt och det känns ju som att vi har alla bitar­na med här. Det är en fan­tas­tisk helhet.

Var det något spe­ci­ellt du reag­ra­de på?

- Det är väl just det här hur man orga­ni­se­rar sko­lan, att den ska vara inklu­de­ran­de och pas­sa för alla, även för dem som kanske har svårt i mer tra­di­tio­nel­la skollokaler.

Carin Hans­dot­ter rea­ge­ra­de sär­skilt på idrotts­lo­ka­ler­na i skolan.

- Det känns inte som de här sto­ra ekan­de idrotts­hal­lar­na, det är möj­ligt att vara på fle­ra oli­ka stäl­len i lite mind­re rum. Även där så känns det mer som ett vux­et sätt att trä­na på, inte det gam­la tra­di­tio­nel­la att man ska tving­as in i en stor hall med alla andra.

FOTO: SAKEUS BERG.

Rund­tu­ren avslu­ta­des med en titt på sko­lans mat­sal, som Carin Hans­dot­ter kon­sta­te­rar är annorlunda.

- Jag hade nog inte för­vän­tat mig att det skul­le se ut så. Snyggt och även där är det genom­tänkt, att man ska kun­na använ­da loka­ler­na på fle­ra oli­ka sätt, säger hon.

- Det kän­des mer som en restau­rang, säger Per Andersson.

Anni­ka Lind­gren Pers­son, biträ­dan­de rek­tor på Min­ne­bergs­sko­lan är glad över pri­set och den beröm sko­lan fått av Håll­bart byg­gan­de i Värmland.

- Det här har ju varit vårt tänk, arki­tek­ter­na hade ett tänk när de bygg­de med de här brut­na taken, den sto­ra sko­lan skul­le bli små­ska­lig. Man får ju en käns­la av att man är på ett spa­ho­tell. Vi tänk­te väl inte spa­ho­tell, men att man skul­le få käns­lan av att det inte är en jät­te­ko­loss vi har byggt, utan vi har byggt en mysig skola.

- Sam­ma sak med mat­sa­len, det har ju varit en tan­ke med det­ta, att de ska fin­nas val­möj­lig­he­ter; "Var vill jag sit­ta och äta min skoll­unch? Vad pas­sar mig bäst?". För vi är väl­digt oli­ka som män­ni­skor båda unga och gam­la, så för alla våra ung­do­mars skull och för and­ra som är i mat­sa­len har vi haft det tän­ket, att man ska kun­na väl­ja själv.

Annika Lindgren Persson, biträdande rektor på Minnebergsskolan. FOTO: SAKEUS BERG.
Anni­ka Lind­gren Pers­son, biträ­dan­de rek­tor på Min­ne­bergs­sko­lan. FOTO: SAKEUS BERG.

Har det fun­nits någ­ra utma­ning­ar i byg­gan­det av skolan?

- Jo, men det är det ju all­tid när man byg­ger nya hus, så finns det ju all­tid utma­ning­ar. Det är klart. Och så byg­ger vi ju en sko­la som vi inte är vana sedan innan, och bara det är ju en utma­ning, vi är ju inte vana att ha L‑formade klass­rum eller en rund hör­sal. Det är klart att man mås­te tän­ka till där.

Var­för har just Min­ne­bergs­sko­lan vun­nit över de and­ra finalisterna?

- Jag tyc­ker att juryns moti­ve­ring sam­man­fat­tar det väl­digt bra, säger Per Andersson.

- Håll­bar­het hand­lar om oli­ka dimen­sio­ner, där det gäl­ler att man får med sig alla bitar­na. Och inte minst det soci­a­la här. Det ser vi ju när vi går runt här, att man kan ju kän­na att det här är ett håll­bart pro­jekt. Sedan har det varit en bra resa under pro­jekt­ti­den ock­så, vad jag för­stått. det hand­lar om en utveck­lings­pro­cess helt enkelt.

Per Andersson, Lars-Ove Jansson, Annika Lindgren Persson och Carin Hansdotter. FOTO: SAKEUS BERG.
Per Anders­son, ord­fö­ran­de Håll­bart byg­gan­de i Värm­land, Lars-Ove Jans­son, kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de i Arvi­ka, Anni­ka Lind­gren Pers­son, biträ­dan­de rek­tor på Min­ne­bergs­sko­lan och Carin Hans­dot­ter, vice ord­fö­ran­de vid Håll­bart byg­gan­de i Värm­land. FOTO: SAKEUS BERG.