Ingen inspelning av Kommunfullmäktige – på grund av tekniska problem

Nyheter och klipp

På grund av tek­nis­ka pro­blem vid mån­da­gens möte med Kom­mun­full­mäk­ti­ge finns inga fil­mer att erbju­da från sammanträdet.

På mån­da­gen sam­man­träd­de Kom­mun­full­mäk­ti­ge i Arvi­ka. Arvi­ka kom­mun bru­kar sän­da sam­man­trä­det på Youtu­be och lad­da upp inspel­ning­en från sam­man­trä­det i efter­hand, men full­mäk­ti­ge­mö­tet finns nu inte upp­lad­dat så att man kan lyss­na i efterhand.

- Tyvärr var det tek­nis­ka pro­blem vid inspel­ning­en av Kom­mun­full­mäk­ti­ges sam­man­trä­de den 28 feb­ru­a­ri. Vi kan där­för inte erbju­da någ­ra Youtu­be­fil­mer i efter­hand från det­ta möte, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Även live­sänd­ning­en av mötet hade tek­nis­ka pro­blem, både med ljud och bild. Bland annat blev bil­den svart­vit och lju­det som hör­des var ett brus och ett pipande.