Erik kräver kommunen på 250 000 i skadestånd – placerades felaktigt i särskola

Nyheter och klipp

Erik Dahl­ström krä­ver Arvi­ka kom­mun på 250 000 i ska­de­stånd efter att han i sex års tid varit fel­ak­tigt pla­ce­rad i särsko­la. Under ons­da­gen läm­na­de han över sitt krav till kom­mu­nen med hjälp av Cent­rum för rättvisa.

Kra­vet grun­dar sig på att kom­mu­nen har över­trätt Erik Dahl­ströms grund­lags­skyd­da­de rätt till utbild­ning genom det fel­ak­ti­ga beslu­tet att pla­ce­ra honom i särskolan.

– Det är myc­ket jag hade velat göra, men inte kun­nat på grund av att jag inte fick den utbild­ning jag hade rätt till. Det är en stor sorg och smär­ta att leva med, säger Erik Dahlström.

Arvi­ka kom­mun beslu­ta­de när Erik Dahl­ström var åtta år att han skul­le pla­ce­ras i särsko­lan. Erik tog när han var 15 år själv ini­ti­a­tiv till en utred­ning som visa­de att han inte till­hör­de särsko­lans mål­grupp utan bor­de ha gått i van­lig grund­sko­la. Kom­mu­nen beslu­ta­de då att Erik skul­le bör­ja i års­kurs nio. Då hade Erik gått i särsko­la i sex år, vil­ket gjor­de att han hade sto­ra kun­skaps­luc­kor och gick ut grund­sko­lan med ofull­stän­di­ga betyg.

Skol­in­spek­tio­nen genom­för­de under 2010 och 2011 en till­syn av särsko­le­pla­ce­ring­ar i när­ma­re 60 kom­mu­ner, där bland and­ra Arvi­ka kom­mun upp­vi­sa­de sto­ra bris­ter i hur pla­ce­ring­ar i särsko­la han­te­ra­des och fick all­var­lig kri­tik. I Erik Dahl­ströms fall kon­sta­te­ra­de Skol­in­spek­tio­nen att kom­mu­nens beslut att pla­ce­ra honom i särsko­la hade fat­tats på ett ofull­stän­digt under­lag: två av fyra utred­ning­ar saknades.

Om kom­mu­nen inte till­mö­tes­går ska­de­ståndskra­vet senast den 23 mars 2022 kom­mer ären­det att gå vida­re till tings­rät­ten för en domstolsprövning.

– Ett beslut om pla­ce­ring i särsko­la får långt­gå­en­de kon­se­kven­ser för ett barns liv och fram­tid. Där­för är det oer­hört vik­tigt att såda­na beslut base­ras på ett full­stän­digt under­lag. Det här fal­let hand­lar om att ge Erik Dahl­ström den upp­rät­tel­se som han för­tjä­nar, men ock­så att stär­ka barns rätts­sä­ker­het i beslut som påver­kar deras grund­lags­skyd­da­de rätt till utbild­ning, säger Eri­ca Wide, jurist vid Cent­rum för rätt­vi­sa och ombud för Erik Dahl­ström till­sam­mans med juris­ten Elsa Haggård.