Det händer på Arvika Bibliotek under vecka 10

Nyheter och klipp

Under vec­ka 10 kom­mer det hän­da en hel del på Arvi­ka Bib­li­o­tek. Här kan du se vad som kom­mer att ske under veckan.

Vec­kan bör­jar med sagostund för barn mel­lan 1–2år på mån­da­gen den 7 mars kloc­kan 11:00

På inter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen, allt­så tis­da­gen den 8 mars, erbju­der Arvi­ka­bib­li­o­te­ket släkt­fors­kar­träff kloc­kan 17:00.

Tis­da­gen den 8 mars kloc­kan 10:00 så kom­mer det fin­nas korsords­hör­na på bib­li­o­te­ket. Sena­re under efter­mid­da­gen och kväl­len så erbju­der bib­li­o­te­ket ska­par­verk­stad för de som går på hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Den­na akti­vi­tet star­tar kloc­kan 15:30 och hål­ler på fram till kloc­kan 18:00, sam­ma möj­lig­het kom­mer även att fin­nas på ons­da­gen den 9 mars och tors­da­gen den 10 mars och även fre­da­gen den 11 mars. Tiden kom­mer vara den sam­ma även för des­sa dagar. Kloc­kan 15:30–18:00.

För de små bar­nen, 5–12 måna­der, så kom­mer för­äld­rar få möj­lig­he­ten till baby­bokprat på ons­da­gen den 9 mars kloc­kan 11:00–11:30

Tors­da­gen den 10 mars finns möj­lig­he­ten att få gå på en musikupp­le­vel­se för hela famil­jen. Det kom­mer då att bju­das på en famil­je­kon­sert med Flau­gu­is­si­mo Duo. Det­ta bör­jar kloc­kan 18:00.

Bib­li­o­te­ket kom­mer även att fixa en sagostund, för barn 3–6 år, fre­da­gen den 11 mars kloc­kan 14.00.

Mer infor­ma­tion hit­tar du på Arvi­ka kom­muns hemsida.