Arvika söker röstmottagare till valet

Nyheter och klipp

Det är val till riks­dag, regi­on­full­mäk­ti­ge och kom­mun­full­mäk­ti­ge mel­lan ons­da­gen den 24 augusti till sön­da­gen den 11 sep­tem­ber. Arvi­ka kom­mun söker där­för efter någon som kan vara röst­mot­ta­ga­re. Både under för­tids­röst­ning­en och på själ­va val­da­gen den 11 september.

- Att arbe­ta som röst­mot­ta­ga­re är ett spän­nan­de upp­drag där du får vara med och bidra till att valen går till på ett rätt­sä­kert, till­gäng­ligt och effek­tivt sätt. Med din arbetsin­sats bidrar du till att upp­rätt­hål­la demo­kra­ti och fria val, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Mer infor­ma­tion om upp­dra­get finns på kom­mu­nen hemsida.