Så kan du engagera dig för Ukraina

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun skri­ver på sin hem­si­da om hur pri­vat­per­so­ner kan enga­ge­ra sig i det som hän­der i Ukraina.

Med anled­ning av det som hän­der i Ukrai­na just nu så finns det många som vill enga­ge­ra sig och många frå­gar ock­så kring vad man som pri­vat­per­son kan göra för att hjäl­pa till eller vart man kan skän­ka peng­ar. MSB (Myn­dig­he­ten för Sam­hälls­skydd och Bered­skap) ger svar på en del frå­gor på sin webbsida.

Det finns många hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner som är på plats i Ukrai­na för att stöd­ja befolk­ning­en – du hit­tar dem på nätet. Bland annat finns info­ram­tion på Volon­tär­by­råns hemsida.

Följ senas­te nytt om vad som sker i Ukrai­na här.