Bröderna Karlsson/Dahlén får en miljon var i skadestånd av staten

Nyheter och klipp

De två utpe­ka­de brö­der­na i Kevin­fal­let Christi­an Karls­son och Robin Dah­lén får ska­de­stånd på en mil­jon kro­nor var­de­ra från staten.

Vid en press­träff på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de justi­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Johans­son att brö­der­na kom­mer få skadestånd.

Under tis­dags­kväl­len ring­de Johans­son upp brö­der­na för att med­de­la beslutet.

- Det blev två myc­ket bra sam­tal skul­le jag vil­ja säga. Det här är sym­pa­tis­ka kil­lar, det ver­kar ha gått bra för dem, trots hän­del­ser­na för tju­go år sedan. Det glä­der mig väl­digt väl­digt myc­ket, sa Mor­gan Johans­son på pressträffen.

Se hela press­träf­fen i vide­o­spe­la­ren nedan.

https://youtu.be/EqkrQuGQyr4
Käl­la: Regeringskansliet.

Läs mer:

Karlsson/Dahlén accep­te­rar kom­mu­nens ursäkt — stäm­ning inte läng­re aktuell

Kom­mu­nens besked: Inte aktu­ellt med ursäkt till brö­der­na Karlsson/Dahlén

Famil­jen Karlsson/Dahlén har haft möte med kom­mu­nen — "fått berät­ta vår story"

16 600 kro­nor insam­la­de till brö­der­na Karlsson/Dahlén genom Dot­te­vikslop­pis: "Över förväntan"